Rgysa bzang Tibetan Village: Bon Offering Chanting (Part 1)

རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་བོན་ལུགས་རིམ་གྲོ།

吉宗村藏族 苯教诵经 (1)

G.yung 'brug (b. 1985) recorded this video material during the Lo sar (Tibetan New Year period) of 2008 in his home village of Rgysa bzang (Jizong), Kha mdo (Shuizi) Township, Rong brag (Danba) County, Dkar mdzes (Ganzi) Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan Province, PR China.

བརྙན་རིས་འདི་ནི་༢༠༠༩ལོའི་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་དུ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁ་མདོ་ཞང་རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ་ནས་གཡུང་འབྲུག་གིས་བསྐྲུན་པ་ཡིན། (གཡུང་འབྲུག་ནི་༡༩༨༥་ལོར་སྐྱེས་པ་ཡིན།)

本视频录制于藏历新年2008,中国四川省甘孜藏族自治州丹巴县水子乡吉宗村,录制人拥忠(1985年出)。

The village is home to 55 households (49 Tibetan households; 6 Han Chinese households) for a total population of 280. Villagers cultivate barley, potatoes, wheat, peas, prickly ash (Sichuan pepper), apples, English walnuts, pears, and corn. Rgysa bzang villagers and residents of nearby Khrims ri (Changna) and La rgyab (Najiao) villages speak nearly the same distinctive Tibetan dialect.

This film shows Bon practitioners chanting and offerings made to satisfy devils who will then not trouble the families and their livestock.

རྒྱས་བཟང་སྡེ་བར་ཁྱིམ་ཚང་༥༥་ཡོད་ལ། དེ་ནི་བོད་ཁྱིམ་༤༩་དང་རྒྱ་ཁྱིམ་༦་གིས་གྲུབ་པ་དང་། སྤྱི་སྡོམ་མི་གྲངས་༢༨༠་ཡོད། གནས་གང་གི་ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་ནི་སོ་བ་དང་གྲོ་གཡེར་མ།ཞོག་ཁོག མ་རྨོས་ལོ་ཏོག སྲན་མ་བཅས་ཡིན་ལ།ལྷག་ཏུ་ཀུ་ཤུ་ལི་དང་སྟར་ཀའི་ཐོན་འབོར་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་དང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཇོ་ནྰ་སྡེ་བ་དང་ཁྲང་ན་སྡེ་བའི་བར་དུ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པ་ཡིན། བརྙན་རིས་འདིའི་ནང་དུ་བོན་ཆོས་པས་རིམ་གྲོ་སྒྲུབ་སྟེ་ལོ་གཅིག་གོད་ཁ་ལྡོག་པ་རེད།

吉宗村有55户人家,其中有49户藏族6户汉族,总人数为280人。当地主要农作物为大麦、小麦、花椒、马铃薯、玉米和豆类,盛产苹果、梨子和核桃。与附近的纳交村和长纳村语言相通。本视视频是苯教信徒在给诵经,满足妖魔致使不伤害家人及家畜。

The practitioners are (left to right): A rgyal ཨ་རྒྱལ། (b. 1940), Tse ring ཚེ་རིན། (b. 1945).

ཆོས་འདོན་མཁན། ཨ་རྒྱལ། (༡༩༤༠ལོར་སྐྱེས།) ཚེ་རིང་། (༡༩༤༥ལོར་སྐྱེས།)

诵经人员(从左到右):阿角(1940出生) 泽仁(1939出生)