2 Packing A Yak


2016
Topics Tibetan, Tibetan documentary, Mgo log Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai, Mentang Township, yak, packing a yak, Gu ru ’phrin las, Smin thang, Gcig sgril
གུ་རུ་འཕྲིན་ལས་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་སྨིན་ཐང་ཡུལ་ཚོ་ནས་སྐྱེས། ཁོང་ནི་གློག་བརྙན་ལས་རིགས་ལ་སྤྲོ་བ་ཆེ་བའི་འབྲོག་ཕྲུག་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན། སྔ་ཕྱིར་མགོ་ལོག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། ཞི་ཨན་སོགས་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

格日成立是一名年轻的独立电影制作人。他出生于青海省果洛藏族自治州久治县门堂乡,高中就读于果洛民族高级中学,大学就读于甘肃省兰州市西北民族大学。
QQ: 2578157820
2578157820@qq.com

My name is Gu ru ’phrin las. I was born in Smin thang (Mentang) Township, Gcig sgril (Jiuzhi) County, Mgo log (Guoluo) Tibetan Autonomous Prefecture, Mtsho sngon (Qinghai) Province, China. I am an independent film maker. I studied at Mgo log (Guoluo) High school in Rta bo (Dawu), at Northwest Nationalities University in Lan gru (Lanzhou), and in Zhi aan (Xi’an).
QQ: 2578157820
2578157820@qq.com

༢ ཁལ་མ།
གློག་བརྙན་འདི་ནི་གུ་རུ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་(༢༠༡༦ ༧ ༣)མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་སྨིན་ཐང་ཡུལ་ཚོ་ནས་བརྙན་བླངས་པ་ཡིན། འབྲོག་པ་ཞིག་གིས་གཡག་ལ་སྒ་ཇི་ལྟར་སྟོད་ཚུལ་དང་ཁལ་ཇི་ལྟར་འགེལ་ཚུལ་ཁྲིད་ཀྱིན་ཡོད།

2 这部电影拍摄于青海省果洛藏族自治州久治县门堂乡。一位牧民亲自演示如何给牦牛上鞍和用牦牛搬东西。摄影者:格日成立(2016 7 3)

2 Packing a yak
Filmed in Smin thang (Mentang) Township, Gcig sgril (Jiuzhi) County, Mgo log (Guoluo) Tibetan Autonomous Prefecture, Mtsho sngon (Qinghai) Province,China. Chong skyongs (b. 1958) and his wife Pad ma skyid (b. 1965) demonstrate packing a yak and removing the pack . Filmed by Gu ru ’phrin las 3 July 2016.


Producer Tibetan, Tibetan documentary, Mgo log Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai, Mentang Township, Ge sar, Gesar, Gu ru ’phrin las, Smin thang, Gcig sgril
Audio/Visual sound, color
Language Tibetan