For the entire video, see: http://www.archive.org/details/SummerPicnicInBangSmadVillage2011

For 90 second short vidoes, see:

http://www.flickr.com/photos/koknor/sets/72157628574487955/detail/

summer_picnic_montage.jpg

Bang smad (Bomei) Mi nyag Tibetan Village


This video was made by Bkra shis bzang po, a local Mi nyag villager.


Bang smad (Bomei) Village is located east of the Yar lung (Yalong) River in Bang smad Township, thirty-five kilometers southwest of Nyag rong (Xinlong) County Town. Nyag rong is one of the eighteen counties of Dkar mdzes (Ganzi) Tibetan Autonomous Prefecture, Si khron (Sichuan) Province, PR China. There are thirty-six households and 223 people in Bang smad Village. All villagers are classified as Tibetan and speak Mi nyag.


བང་སྨད་སྡེ་བ་ནི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐ ུན་རྒྱལ་ཁབ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་ རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཉག་རོང་རྫོང་གི་སྤྱི་ལེ་༣༥ཡི་ལྷ ོ་ནུབ་མཚམས་ཀྱི་བང་སྨད་ཡུལ་ཚོའི་ཡར་ལུང་ཆུ ་བོའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་གནས་དེ་ན་ད ུད་ཁྱིམ་༣༦དང་མི་གྲངས་༢༢༣ཡོད་ལ། སྡེ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་སྐད་དང་མི་ཉག་སྐད་བད ེ་སྤྱོད་བཏང་གི་ཡོད་པ་རེད།


博美村位于新龙县西南方,雅砻江东岸的博美乡,距县城35公里(新龙县是中国四川省 甘孜藏族自治州十八个县的其中之一),博美村有36户共223人,全村都说木雅语。


Villagers earn cash driving cars or tractors, doing construction work, and collecting and selling caterpillar fungus, medicinal herb. Villagers cultivate barley, wheat, potatoes, turnip and peas for self-consumption. Most families also own six or seven head of livestock (cows, horses, sheep, goats, and yak-cow hybrids) that provide dairy products.


སྡེ་མི་ཚོས་རླངས་འཁོར་དང་འདྲུད་འཐེན་འཁོར ་ལོ། ཨར་ལས་འཛུགས་བསྐྲུན། དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་མཚོན་པའི་སྨན་རྩྭ་དག་ཉོ ་བསྡུ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་སྒོ་འཚོལ་གྱིན་ ཡོད། ད་དུང་ཁོ་ཚོས་ཁ་ཟས་ལ་གྱོ་ནས་སྲན་གསུམ་དང་ཞ ོག་ཁོག་ཉུང་མ་སོགས་ཀྱང་འདེབས་བཞིན་མཆིས། ཁྱིམ་ཚང་མང་ཤས་ཤིག་ལ་སྒོ་ཕྱུགས་ཀྱི་རེགས་ད ྲུག (བ་མོ། དང རྟ། ལུག། ར་མ། མཛོ་མོ) གམ་ཡང་ན་བདུན་ཡོད།


村民的主要经济收入来源于开车或拖拉机,打工,卖虫草等。村民们种植青稞,小麦,马 铃薯,元根,豌豆等粮食作物。平均每户约有六七头牲畜(牛,马,绵羊,山羊,犏母牛) ,日常生活用品自给自足。