24 Rgyas bzang Tibetan Village: Tshon dpona nor bu bzang po (A Story)
རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ། ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོའི་གཏམ་རྒྱུད།
吉宗藏族村 聪班罗布绒布的故事

Ge tes zla bo (Mchas ba bkra shis; b ~1945) told this story in 2010. Successful businessman, Nor bu bzang po, is urged by his sister to not leave home to do business because she had noticed that a servant wanted to kill nr bu bzang po. Finally, Nor bu bzang po and his sister use a magic container to return home and recover their property.

མཁས་པ་བཀྲ་ཤིས་ནི་སྤྱི་ལོར་༡༩༤༥ལོར་སྐྱེས། ༢༠༡༠ལོའི་ལོ་སར་སྟེང་དུ་ཁོས་ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་བོའི་གཏམ་རྒྱུད་འཆད་བཞིན་ཡོད། ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་བོའི་བྲན་ཁོལ་གྱིས་ཁོ་ལ་གནོད་བྱེད་པར་གྲོས་འདེབས་པ་དེ་ཚོང་དཔོན་གྱི་སྲིང་མོས་ཚོར་ནས་ཚོང་དཔོན་ལ་ཞུས་པས།ཚོང་དཔོན་བདེ་བླག་ངང་ཡུལ་དུ་འབྱོར་བ་མ་ཟད།རང་གི་གཞི་ནོར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཞན་ལག་ཏུ་མ་ ཤོར།


尅瓦扎西生于
1945年,他在2010藏历新年讲述了成功商人聪班罗布绒布的故事。聪班罗布绒布的妹妹发现他的随从想谋害聪班罗布绒布就力劝他不要外出经商,最后聪班罗布绒布和他妹妹返回家而且收回了他们的财产

G.yung 'brug (b. 1985) recorded this video material during the Lo sar (Tibetan New Year period) of 2009 in his village in Rgysa bzang (Jizong) Village, Kha mdo (Shuizi) Township, Rong brag (Danba) County, Dkar mdzes (Ganzi) Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan Province, PR China.

བརྙན་རིས་འདི་ནི་༢༠༠༩ལོའི་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་དུ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁ་མདོ་ཞང་རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ་ནས་གཡུང་འབྲུག་གིས་བསྐྲུན་པ་ཡིན། (གཡུང་འབྲུག་ནི་༡༩༨༥་ལོར་སྐྱེས་པ་ཡིན།)


本视频录制于藏历新年
2009,中国四川省甘孜藏族自治州丹巴县水子乡吉宗村,录制人拥忠(1985年出生)。