25 Rgyas bzang Tibetan Village: Uncle Dunba Tricks the Landlord 吉宗藏族村 凳巴的故事 རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ། ཨ་ཁུ་སྟོན་པའི་གཏམ་རྒྱུད།

G.yung 'brug (b. 1985), a native of Rgyas rdzong Village, tells an Uncle Dunba story--a story about the infamous Tibetan trickster.

拥忠生于1985年。在本视频里他讲述了一个藏族民间人物登巴的故事。

གཡུང་འབྲུག་ནི་༡༩༨༥ལོར་སྐྱེས་ཤིང་། བརྙན་རིས་འདིར་ཁོས་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་བའི་ཨ་ཁུ་སྟོན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་འཆད་བཞིན་ཡོད།

The village is home to 55 households (49 Tibetan households; 6 Han Chinese households) for a total population of 280. Villagers cultivate barley, potatoes, wheat, peas, prickly ash (Sichuan pepper), apples, English walnuts, pears, and corn. Rgysa bzang villagers and residents of nearby Khrims ri (Changna) and La rgyab (Najiao) villages speak nearly the same distinctive Tibetan dialect.

རྒྱས་བཟང་སྡེ་བར་ཁྱིམ་ཚང་༥༥་ཡོད་ལ། དེ་ནི་བོད་ཁྱིམ་༤༩་དང་རྒྱ་ཁྱིམ་༦་གིས་གྲུབ་པ་དང་། སྤྱི་སྡོམ་མི་གྲངས་༢༨༠་ཡོད། གནས་གང་གི་ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་ནི་སོ་བ་དང་གྲོ་གཡེར་མ།ཞོག་ཁོག མ་རྨོས་ལོ་ཏོག སྲན་མ་བཅས་ཡིན་ལ།ལྷག་ཏུ་ཀུ་ཤུ་ལི་དང་སྟར་ཀའི་ཐོན་འབོར་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་དང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཇོ་ནྰ་སྡེ་བ་དང་ཁྲང་ན་སྡེ་བའི་བར་དུ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པ་ཡིན།

吉宗村有55户人家,其中有49户藏族6户汉族,总人数为280人。当地主要农作物为大麦、小麦、花椒、马铃薯、玉米和豆类,盛产苹果、梨子和核桃。与附近的纳交村和长纳村语言相通。