8 Rgyas bzang Tibetan Village: Dran glu (Songs Missing Home) Part 1
རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་ཕ་ཡུལ་དྲན་གླུ།
吉宗村藏族 思乡歌

G.yung 'brug (b. 1985) recorded this video material during the Lo sar (Tibetan New Year period) of 2008 in his home in Rgyas bzang (Jizong) Village, Kha mdo (Shuizi) Township, Rong brag (Danba) County, Dkar mdzes (Ganzi) Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan Province, PR China

བརྙན་རིས་འདི་ནི་༢༠༠༩ལོའི་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་དུ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁ་མདོ་ཞང་རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ་ནས་གཡུང་འབྲུག་གིས་བསྐྲུན་པ་ཡིན། (གཡུང་འབྲུག་ནི་༡༩༨༥་ལོར་སྐྱེས་པ་ཡིན།)

本视频录制于藏历新年
2008,中国四川省甘孜藏族自治州丹巴县水子乡吉宗村,录制人拥忠(1985年出生)。

The songs are sung by Ms. A mtsho (~1965) AND Mr. Dbu rdo (b ~1955).

ཨ་མཚོ།༡༩༦༥ལོར་སྐྱེས།དབང་འདུལ་༡༩༥༥ལོར་སྐྱེས།བརྙན་རིས་འདིའི་ནང་དུ་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་བསྟོད་གླུ་རེ་ཕུལ་བ་རེད།

阿初
1965年出生,旺登1955年出生,在本视频里她(他)们每人唱了一首思乡歌

The village is home to 55 households (49 Tibetan households; 6 Han Chinese households) for a total population of 280. Villagers cultivate barley, potatoes, wheat, peas, prickly ash (Sichuan pepper), apples, English walnuts, pears, and corn. Rgysa bzang villagers and residents of nearby Khrims ri (Changna) and La rgyab (Najiao) villages speak nearly the same distinctive Tibetan dialect.

རྒྱས་བཟང་སྡེ་བར་ཁྱིམ་ཚང་༥༥་ཡོད་ལ། དེ་ནི་བོད་ཁྱིམ་༤༩་དང་རྒྱ་ཁྱིམ་༦་གིས་གྲུབ་པ་དང་། སྤྱི་སྡོམ་མི་གྲངས་༢༨༠་ཡོད། གནས་གང་གི་ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་ནི་སོ་བ་དང་གྲོ་གཡེར་མ།ཞོག་ཁོག མ་རྨོས་ལོ་ཏོག སྲན་མ་བཅས་ཡིན་ལ།ལྷག་ཏུ་ཀུ་ཤུ་ལི་དང་སྟར་ཀའི་ཐོན་འབོར་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་དང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཇོ་ནྰ་སྡེ་བ་དང་ཁྲང་ན་སྡེ་བའི་བར་དུ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པ་ཡིན། བརྙན་རིས་འདིའི་ནང་དུ་ཁོ་ཚོས་ས་མཐའ་འཁྱམས་པའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་དྲན་གླུ་ལེན་གིན་ཡོད།

吉宗村有
55户人家,其中有49户藏族6户汉族,总人数为280人。当地主要农作物为大麦、小麦、花椒、马铃薯、玉米和豆类,盛产苹果、梨子和核桃。与附近的纳交村和长纳村语言相通。本视视频里他(她)们唱出了在外游子的思乡之情。