[[file:གཡག་རྒོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུང་། (3) G.yag rgod ye shes kyis gsungs pa'i byis pa'i 'phrod bsten sgrung [Wild-yak-Ye shes Tells Sanitation Stories for Children (3)].pdf]]

wild_yak_3_health_citation.jpg
wild_yak_health_stories_3_cover.jpg