Story 1: Phug ron

Rdo rje don 'grub (b. 1993) collected this story in 2011. The story was told by Glu mo thar (b. 1969), a native of Pha gzhis Village, Skya rgya Township, Gcan tsha County, Mtsho sngon Province, PR China.

གནའ་གཏམ་དང་པོ། ཕུག་རོན།

རྡོ་རྗེ་དོན་འགྲུབ་ནི༡༩༩༣ལོར་སྐྱེས། ཁོ་བོའི་གནའ་གཏམ་འདི༢༠༡༡ལོར་འཚོལ་བསྡུ་བྱས། གནའ་གཏམ་བཤད་མཁན་ནི་ཀླུ་མོ་ཡིན་ལ་མོའི་སྐྱེས་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཞང་ཕ་གཞིས་སྡེ་བ་ཡིན།

故事1:鸽子

多杰端智(1993年)于2011年收集了这个故事。本故事由李毛提供,她来自青海省尖扎县贾加乡哈玉村。

Story 2: Rgyal po rdzun ma

Rdo rje don 'grub (b. 1993) collected this story in 2011. The story was told by Glu mo thar (b. 1969), a native of Pha gzhis Village, Skya rgya Township, Gcan tsha County, Mtsho sngon Province.

གནའ་གཏམ་གཉིས་པ། རྒྱལ་པོ་རྫུན་མ།

རྡོ་རྗེ་དོན་འགྲུབ་ནི༡༩༩༣ལོར་སྐྱེས། ཁོ་བོའི་གནའ་གཏམ་འདི༢༠༡༡ལོར་འཚོལ་བསྡུ་བྱས། གནའ་གཏམ་བཤད་མཁན་ནི་ཀླུ་མོ་ཡིན་ལ་མོའི་སྐྱེས་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཞང་ཕ་གཞིས་སྡེ་བ་ཡིན།

故事2:假国王

多杰端智(1993年)于2011年收集了这个故事。本故事由李毛提供,她来自青海省尖扎县贾加乡哈玉村。

Story 3: Ra rgan dang spyang gi

Rdo rje don 'grub (b. 1993) collected this story in 2011. The story was told by Glu mo thar (b. 1969), a native of Pha gzhis Village, Skya rgya Township, Gcan tsha County, Mtsho sngon Province.

གནའ་གཏམ་གསུམ་པ། ར་རྒན་དང་སྤྱང་གི།

རྡོ་རྗེ་དོན་འགྲུབ་ནི༡༩༩༣ལོར་སྐྱེས། ཁོ་བོའི་གནའ་གཏམ་འདི༢༠༡༡ལོར་འཚོལ་བསྡུ་བྱས། གནའ་གཏམ་བཤད་མཁན་ནི་ཀླུ་མོ་ཡིན་ལ་མོའི་སྐྱེས་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཞང་ཕ་གཞིས་སྡེ་བ་ཡིན།

故事3:老山羊和狼

多杰端智(1993年)于2011年收集了这个故事。本故事由李毛提供,她来自青海省尖扎县贾加乡哈玉村。

Story 4: Rdo seng ge

Rdo rje don 'grub (b. 1993) collected this story in 2011. The story was told by Glu mo thar (b. 1969), a native of Pha gzhis Village, Skya rgya Township, Gcan tsha County, Mtsho sngon Province.

གནའ་གཏམ་བཞི་པ། ར་རྒན་དང་སྤྱང་གི།

རྡོ་རྗེ་དོན་འགྲུབ་ནི༡༩༩༣ལོར་སྐྱེས། ཁོ་བོའི་གནའ་གཏམ་འདི༢༠༡༡ལོར་འཚོལ་བསྡུ་བྱས། གནའ་གཏམ་བཤད་མཁན་ནི་ཀླུ་མོ་ཡིན་ལ་མོའི་སྐྱེས་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཞང་ཕ་གཞིས་སྡེ་བ་ཡིན།

故事4:石狮

多杰端智(1993年)于2011年收集了这个故事。本故事由李毛提供,她来自青海省尖扎县贾加乡哈玉村。

Story 5: A bo byi'u chung

Rdo rje don 'grub (b. 1993) collected this story in 2011. The story was told by Glu mo thar (b. 1969), a native of Pha gzhis Village, Skya rgya Township, Gcan tsha County, Mtsho sngon Province.

གནའ་གཏམ་ལྔ་པ། ཨ་བོ་བྱིའུ་ཆུང་།

རྡོ་རྗེ་དོན་འགྲུབ་ནི༡༩༩༣ལོར་སྐྱེས། ཁོ་བོའི་གནའ་གཏམ་འདི༢༠༡༡ལོར་འཚོལ་བསྡུ་བྱས། གནའ་གཏམ་བཤད་མཁན་ནི་ཀླུ་མོ་ཡིན་ལ་མོའི་སྐྱེས་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཞང་ཕ་གཞིས་སྡེ་བ་ཡིན།

故事5:小鸟

多杰端智(1993年)于2011年收集了这个故事。本故事由李毛提供,她来自青海省尖扎县贾加乡哈玉村。

Story 6: A ma brag rgan mo

Rdo rje don 'grub (b. 1993) collected this story in 2011. The story was told by Glu mo thar (b. 1969), a native of Pha gzhis Village, Skya rgya Township, Gcan tsha County, Mtsho sngon Province.

གནའ་གཏམ་དྲུག་པ། ཨ་མ་བྲག་རྒན་མོ།

རྡོ་རྗེ་དོན་འགྲུབ་ནི༡༩༩༣ལོར་སྐྱེས། ཁོ་བོའི་གནའ་གཏམ་འདི༢༠༡༡ལོར་འཚོལ་བསྡུ་བྱས། གནའ་གཏམ་བཤད་མཁན་ནི་ཀླུ་མོ་ཡིན་ལ་མོའི་སྐྱེས་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཞང་ཕ་གཞིས་སྡེ་བ་ཡིན།

故事6:老巫婆

多杰端智(1993年)于2011年收集了这个故事。本故事由李毛提供,她来自青海省尖扎县贾加乡哈玉村。

Story 7: A ma ri bong dang a khu spyang gi

Rdo rje don 'grub (b. 1993) collected this story in 2011. The story was told by Glu mo thar (b. 1969), a native of Pha gzhis Village, Skya rgya Township, Gcan tsha County, Mtsho sngon Province.

གནའ་གཏམ་བདུན་པ། ཨ་མ་རི་བོང་དང་ཨ་ཁུ་སྤྱང་གི

རྡོ་རྗེ་དོན་འགྲུབ་ནི༡༩༩༣ལོར་སྐྱེས། ཁོ་བོའི་གནའ་གཏམ་འདི༢༠༡༡ལོར་འཚོལ་བསྡུ་བྱས། གནའ་གཏམ་བཤད་མཁན་ནི་ཀླུ་མོ་ཡིན་ལ་མོའི་སྐྱེས་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཞང་ཕ་གཞིས་སྡེ་བ་ཡིན།

故事7:兔子和狼

多杰端智(1993年)于2011年收集了这个故事。本故事由李毛提供,她来自青海省尖扎县贾加乡哈玉村。