Rong brag (Danba) Tibetan Story: Tshon dpona nor bu bzang po
Ge tes zla bo (Mchas ba bkra shis; b ~1945) told this story on the eighth day of the first lunar month in 2010. Successful business man, Nor bu bzang po, is urged by his sister to not leave home to do business because she had noticed that a servant wanted to kill nr bu bzang po. Finally, nr bu bzang po and his sister use a magic container to return home and recover their property.

G.yung 'brug (b ~1985) recorded these stories during the Lo sar (Tibetan New Year period) of 2010 in his home in Rgyas rdzong (Jizong) Village, Kha mdo (Shuizi) Township, Rong brag (Danba) County, Dkar mdzes (Ganzi) Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan Province, PR China.

17

བུ་ཁང་སྡེ་བའི་བསྟོད་གླུ།

Bu khang Village: Eulogizing Song (17)

布科村赞歌(17)

བརྙན་རིས་འདི་ནི་༢༠༡༢ལོའི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རོང་བྲག་རྫོང་དགེ་བཤེས་རྩ་ཞང་བུ་ཁུང་སྡེ་བ་ནས་གཡུ་འབྲུག་གིས་བསྐྲུན་པ་ཡིན། (གཡུ་འབྲུག་ནི་༡༩༨༥་ལོར་སྐྱེས་པ་ཡིན།)
G.yu 'brug (b. 1985) recorded this video material in 2012 in Bu khang(Buke) Village, Dge bshes rtsa (Geshizha) Township, Rong brag (Danba) County, Dkar mdzes (Ganzi) Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan Province, PR China.
本视频录制于2012年,中国四川省甘孜藏族自治州丹巴革什扎乡布科村,录制人拥忠(1985年出生)。
བུ་ཁུང་སྡེ་བར་ཁྱིམ་ཚང་༨༤་ཡོད་ལ།དེ་ནི་བོད་ཁྱིམ་༢༦་དང་རྒྱ་ཁྱིམ་༥༨་གིས་གྲུབ་པ་དང་།སྤྱི་སྡོམ་མི་གྲངས་༣༤༢་ཡོད།གནས་གང་གི་ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་ནི་སོ་བ་དང་གྲོ་གཡེར་མ།ཞོག་ཁོགམ་རྨོས་ལོ་ཏོགསྲན་མ་བཅས་ཡིན་ལ།ལྷག་ཏུ་ཀུ་ཤུ་ལི་དང་སྟར་ཀའི་ཐོན་འབོར་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན།བརྙན་རིས་འདི་ནི་བསྟོད་གླུ་གཅིག་ཡིན།གླུ་བ་དང་གླུ་མ་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་མི་འདྲ་བ་འོན་ཀྱང་གླུ་གཅིག་ཡིན།
The village is home to 84 households (26 Tibetan households; 58 Han Chinese households) for a total population of 342. Villagers cultivate barley, potatoes, wheat, peas, prickly ash (Sichuan pepper), apples, English walnuts, pears, and corn. The film features a song eulogizing mountain deities sung in very different dialects.
布科村有84户人家,其中有26户藏族58户汉族,总人数为298人。当地主要农作物为大麦、小麦、花椒、马铃薯、玉米和豆类,盛产苹果、梨子和核桃。本视频是一首赞歌,歌唱人员说完全不同的方言但唱一样的歌.
གླུ་པ།གཡུ་མཚོ།༡༩༧༣རྡོ་རྗེ།༡༩༧༡

Singers: G.yu mtso (b 1973) and Rdo rje (b 1971)

歌唱人:拥初(1973年出生)多杰(1971年出生)
SUPPORTED BY THE FIREBIRD FOUNDATION