Song Eleven: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།

xxx11a.jpg

xxx11b.jpg
xxx11c.jpg

Song Eleven

If I don't give a srung to the white horse

My ancestors' birth deity won't be happy

If I don't sing a song in this home

Those gathered here won't be happy

Song Eleven: Song Text as Performed

ཨོ་ཡེ་་་ཡ་རེ་ལེན་་་གོ་ཨོ་ཞང་ཨ་ཡང་ཡེ་འགྱོགས་བ་ཡེ་ཡེ་་ཨོ་ཨ་ཞང་ལོ་ལོ་ངས་གླུ་གཟིག་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ལེན་རེ།

ཨོ་རྟ་དཀར་བོར་སྲུང་གཟིག་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡི་མ་འཐེན་ན་ཡེ་དགོ།

ཨོ་རྫ་དཀར་བོའི་གཞི་བདག་ཡེ་ཡེ་ཨོ་ཨ་ཞང་ལོ་ལོ་འདི་མི་དགའ་གི་ཡེ་ཡེ་ཡེ་དགོ།

ཨོ་ཡེ་་ཡ་རེ་ལེན་་གོ་ཨོ་ཞང་ཨ་ཡང་ཟེར་ར་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཨོ་ཨ་ཞང་ལོ་ལོ་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡེ་ཡེ་ཡེ་རེ།

ཨོ་ཁྱིམ་འདི་ནས་གླུ་གཟིག་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡི་མ་བླངས་ན་ཡེ་དགོ།

ཨོ་ཁྱིམ་འདིར་འཚོགས་ཁྲོམ་པ་ཡེ་ཡེ་ཨོ་ཨ་ཞང་ལོ་ལོ་མི་དགའ་གི་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡ།

o ye ya re len go o zhang a yang ye 'gyogs ba ye ye o a zhang lo lo ngas glu gzig ye ye ye len re

o rta dkar bor srung gzig ye ye ye yi ma 'then na ye dgo

o rdza dkar bo'i gzhi bdag ye ye o a zhang lo lo 'di mi dga' gi ye ye ye dgo

o ye ya re len go o zhang a yang zer ra ye ye ye o a zhang lo lo ngas glu gzig len ye ye ye re

o khyim 'di nas glu gzig ye ye ye ye yi ma blangs na ye dgo

o khyim 'dir 'tshogs khrom pa ye ye o a zhang lo lo mi dga' gi ye ye ye ya

Song Eleven: Literary Poetic Text

རྟ་དཀར་བོ་སྲུང་ཞིག་མ་འཐེན་ན།།

ངའི་ཨ་ཁུའི་སྐྱེས་ལྷ་མི་དགའ་གི།།

ཁྱིམ་འདི་ནས་གླུ་ཞིག་མ་བླངས་ན།།

ཁྱིམ་འདིར་འཚོགས་ཁྲོམ་པ་མི་དགའ་གི།།

rta dkar bo srung zhig ma 'then na

nga'i a khu'i skyes lha mi dga' gi

khyim 'di nas glu zhig ma blangs na

khyim 'dir 'tshogs khrom pa mi dga' gi