Song Twelve: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།

xxx12a.jpg

xxx12b.jpg

Song Twelve

Snow-covered mountain summit

Densely forested mid-mountain

Rivers at the foot of the forested mountain

Such a happy mountain

I pray that this happiness will be eternal

Upper rows of fathers and uncles

Mid rows of local fellows

Lower rows of mothers and daughters

Such a happy tribe

I pray this will be everlasting

Song Twelve: Song Text as Performed

ཨོ་ཡེ་་་ཡ་གླུ་བ་ལོ་ལོ་་་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ་་་།

ཨོ་འདི་རྫ་མགོ་བསོ་རི་མགོ་་་ཡང་གངས་གིས་་་ཡེ་གཅིག་བཟུང་གོ་་་ཡ་གླུ་བ་ལོ་ལོ་་་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ།

ཨོ་འདིའི་རྫ་སྐེད་བསོ་རི་སྐེད་་་ཡང་ནགས་གིས་ཡེ་གཅིག་བཟུང་གོ་་་ཡ་གླུ་བ་ལོ་ལོ་་་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ།

ཨོ་འདིའི་རྫ་རྔ་བསོ་རི་རྔ་་་ཡང་ཆུ་ཡིས་ཡེ་གཅིག་བཟུང་གོ་་་ཡ་གླུ་བ་ལོ་ལོ་་་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ།

ཨོ་ཅི་འདྲ་འདྲའི་བསོ་རྫ་མགོ་་་ཡང་སྐྱིད་པོ་ཡེ་གཅིག་གཟིག་གོ་་་ཡ་གླུ་བ་ལོ་ལོ་་་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ།

ཨོ་འདི་ཡང་ཡང་བསོ་སྐྱིད་པའི་ཡང་སྨོན་ལམ་ཡེ་གཅིག་འདེབས་གོ་་་ཡ་གླུ་བ་ལོ་ལོ་་་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ།

ཨོ་ཡེ་་་ཡ་གླུ་བ་ལོ་ལོ་་་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ་་་།

ཨོ་འདིའི་གྲལ་མགོ་བསོ་ཧ་ར་་་ཡང་ཨ་ཁུས་ཨོ་གཅིག་བཟུང་གོ་་་ཡ་གླུ་བ་ལོ་ལོ་་་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ།

ཨོ་འདིའི་གྲལ་སྐེད་བསོ་ནང་ར་་་ཡང་ན་ཟླས་ཡེ་གཅིག་བཟུང་གོ་་་ཡ་གླུ་བ་ལོ་ལོ་་་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ།

ཨོ་འདིའི་གྲལ་རྔ་བསོ་མ་ར་་་ཡང་བུ་མོས་ཡེ་གཅིག་བཟུང་གོ་་་ཡ་གླུ་བ་ལོ་ལོ་་་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ།

ཨོ་ཅི་འདྲ་འདྲའི་བསོ་ཚོ་བ་་་ཡང་སྐྱིད་པོ་ཨ་གཅིག་གཟིག་གོ་་་ཡ་གླུ་བ་ལོ་ལོ་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ།

ཨོ་འདི་ཡང་ཡང་བསོ་སྐྱིད་པའི་་་ཡང་སྨོན་ལམ་ཡེ་གཅིག་འདེབས་གོ་་་ཡ་གླུ་བ་ལོ་ལོ་ཡང་་་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ།

o ye ya glu ba lo lo ngas glu gzig len ya

o 'di rdza mgo bso ri mgo yang gangs gis ye gcig bzung go ya glu ba lo lo ngas glu gzig len ya

o 'di'i rdza sked bso ri sked yang nags gis ye gcig bzung go ya glu ba lo lo ngas glu gzig len ya

o 'di'i rdza rnga bso ri rnga yang chu yis ye gcig bzung go ya glu ba lo lo ngas glu gzig len ya

o ci 'dra 'dra'i bso rdza mgo yang skyid po ye gcig gzig go ya glu ba lo lo ngas glu gzig len ya

o 'di yang yang bso skyid pa'i yang smon lam ye gcig 'debs go ya glu ba lo lo ngas glu gzig len ya

o ye ya glu ba lo lo ngas glu gzig len ya

o 'di'i gral mgo bso ha ra yang a khus o gcig bzung go ya glu ba lo lo ngas glu gzig len ya

o 'di'i gral sked bso nang ra yang na zlas ye gcig bzung go ya glu ba lo lo ngas glu gzig len ya

o 'di'i gral rnga bso ma ra yang bu mos ye gcig bzung go ya glu ba lo lo ngas glu gzig len ya

o ci 'dra 'dra'i bso tsho ba yang skyid po a gcig gzig go ya glu ba lo lo ngas glu gzig len ya

o 'di yang yang bso skyid pa'i yang smon lam ye gcig 'debs go ya glu ba lo lo yang glu gzig len ya

Song Twelve: Literary Poetic Text

རྫ་མགོ་རི་མགོ་གངས་ཀྱིས་བཟུང་།།

རྫ་སྐེད་རི་སྐེད་ནགས་ཀྱིས་བཟུང་།།

རྫ་རྔ་རི་རྔ་ཆུ་ཡིས་བཟུང་།།

ཅི་འདྲ་འདྲའི་རྫ་མགོ་སྐྱིད་པོ་ཞིག།

འདི་ཡང་ཡང་སྐྱིད་པའི་སྨོན་ལམ་འདེབས།།

གྲལ་མགོ་ཕ་དང་ཨ་ཁུས་བཟུང་།།

གྲལ་སྐེད་ནང་དང་ན་ཟླས་བཟུང་།།

གྲལ་རྔ་མ་དང་བུ་མོས་བཟུང་།།

ཅི་འདྲ་འདྲའི་ཚོ་བ་སྐྱིད་པོ་ཞིག།

འདི་ཡང་ཡང་སྐྱིད་པའི་སྨོན་ལམ་འདེབས།།

rdza mgo ri mgo gangs kyis bzung

rdza sked ri sked nags kyis bzung

rdza rnga ri rnga chu yis bzung

ci 'dra 'dra'i rdza mgo skyid po zhig

'di yang yang skyid pa'i smon lam 'debs

gral mgo pha dang a khus bzung

gral sked nang dang na zlas bzung

gral rnga ma dang bu mos bzung

ci 'dra 'dra'i tsho ba skyid po zhig

'di yang yang skyid pa'i smon lam 'debs