Song Thirteen: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།
xxx13a.jpg
xxx13last.jpg

Song Thirteen

The sun shines from the blue sky

Sunbeams illuminate the bla ma's house

The bla ma's house is filled with incense

Buddha's and the bla ma's teachings spread widely

Sun shines from the blue sky.

Sunbeams illuminate the chieftain's house.

The chieftain's house is filled with silver

The chieftain's followers have a better life.

Sun shines from the blue sky

Sunbeams illuminate the meeting house

The meeting house is filled with liquor

Friends become more intimate

Song Thirteen: Song Text as Performed

བཀྲ་ཡ་ཡ་ཤིས་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཉི་མ་ཤར་ས་ཨ་སྔོན་ནས་ལ།

སོ།ཉི་རྩེ་རྒྱག་ས་བླ་མའི་ནས་གཟིམ་ཆུང་ང་།

བླ་མའི་གཟིམ་ཆུང་སྤོས་ཀྱིས་ཡེ་བྱུགས།

སོ།ལྷ་དང་བླ་མའི་བསྟན་པ་ནས་ཡར་ཨ་དར།

བཀྲ་ཤིས་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཉི་མ་ཤར་ས་ཨ་སྔོན་ནས་ལ།

སོ།ཉི་རྩེ་རྒྱག་ས་དཔོན་པོའི་གཟིམ་ཆུང་ང་།

དཔོན་པོའི་གཟིམ་ཆུང་དངུལ་གྱིས་ཡེ་བྱུགས།

སོ།འབངས་དང་སྡེ་བའི་འཚོ་བ་ནས་ཡར་ཨ་དར།

བཀྲ་ཤིས་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཉི་མ་ཤར་ས་ཨ་སྔོན་ནས་ལ།

སོ།ཉི་རྩེ་རྒྱག་ས་ཁྲོམ་པའི་གཟིམ་ཆུང་ང་།

ཁྲོམ་པའི་གཟིམ་ཆུང་ཆང་གིས་ཡེ་བྱུགས།

སོ།སྤུན་དང་ན་ཟླའི་བརྩེ་བ་ནས་ཡར་ཨ་དར།

bkra ya ya shis ye ye ye nyi ma shar sa a sngon nas la

so/nyi rtse rgyag sa bla ma'i nas gzim chung nga

bla ma'i gzim chung spos kyis ye byugs

so/lha dang bla ma'i bstan pa nas yar a dar

bkra shis ye ye ye ye nyi ma shar sa a sngon nas la

so/nyi rtse rgyag sa dpon po'i gzim chung nga

dpon po'i gzim chung dngul gyis ye byugs

so/'bangs dang sde ba'i 'tsho ba nas yar a dar

bkra shis ye ye ye ye nyi ma shar sa a sngon nas la

so/nyi rtse rgyag sa khrom pa'i gzim chung nga

khrom pa'i gzim chung chang gis ye byugs

so/spun dang na zla'i brtse ba nas yar a dar

Song Thirteen: Literary Poetic Text

ཉི་མ་འཆར་ས་ཨ་སྔོན་ལ།།

ཉི་རྩེ་རྒྱག་ས་བླ་མའི་གཟིམ་ཆུང་།།

བླ་མའི་གཟིམ་ཆུང་སྤོས་ཀྱིས་བྱུགས།།

ལྷ་དང་བླ་མའི་བསྟན་པ་ཡར་དར།།

ཉི་མ་འཆར་ས་ཨ་སྔོན་ལ།།

ཉི་རྩེ་རྒྱག་ས་དཔོན་པོའི་གཟིམ་ཆུང་།།

དཔོན་པོའི་གཟིམ་ཆུང་དངུལ་གྱིས་བྱུགས།།

འབངས་དང་སྡེ་བའི་འཚོ་བ་ཡར་དར།།

ཉི་མ་འཆར་ས་ཨ་སྔོན་ནས་ལ།།

ཉི་རྩེ་རྒྱག་ས་ཁྲོམ་པའི་གཟིམ་ཆུང་།།

ཁྲོམ་པའི་གཟིམ་ཆུང་ཆང་གིས་བྱུགས།།

སྤུན་དང་ན་ཟླའི་བརྩེ་བ་ཡར་དར།།

nyi ma 'char sa a sngon la

nyi rtse rgyag sa bla ma'i gzim chung

bla ma'i gzim chung spos kyis byugs

lha dang bla ma'i bstan pa yar dar

nyi ma 'char sa a sngon la

nyi rtse rgyag sa dpon po'i gzim chung

dpon po'i gzim chung dngul gyis byugs

'bangs dang sde ba'i 'tsho ba yar dar

nyi ma 'char sa a sngon nas la

nyi rtse rgyag sa khrom pa'i gzim chung

khrom pa'i gzim chung chang gis byugs

spun dang na zla'i brtse ba yar dar