https://flic.kr/p/zDtaVq
xxx15a.jpg
xxx15b.jpgSong Fifteen

This family is a pavilion of deities

I sing a song as majestic as the pavilion

This liquor is a cool elixir

I sing a song as refreshing as fruit

Those gathered here are heroes of deities

I sing a song as strong as a hero's castle

Song Fifteen: Song Text as Performed

ཨོ་ཡེ་་་འབའ་ལ་ཡང་ལ་མོ་ལ་ཡང་ཡེ་ཡང་ལེན་ཡ།

ཨོ་ཞང་ཨ་ཡང་ཟེར་ར་གླུ་གཟིག་ཡེ་་་ངས་ལེན་དགོ་འབའ་ལ་ཡང་ལ་མོ་ལ་ཡང་ཡེ་ཡང་ལེན་ཡ།

ཨོ་ཁྱིམ་འདི་བསོ་ལྷ་ཁྱིམ་གུར་ཁྱིམ་ཡེ་ཡང་རེད་དགོ་འབའ་ལ་ཡང་ལ་མོ་ལ་ཡང་ཡེ་ཡང་ལེན་ཡ།

ཨོ་ངས་གུར་ཁང་འདྲ་ཡི་གླུ་གཟིག་ཡེ་་་ཡང་ལེན་དགོ་འབའ་ལ་ཡང་ལ་མོ་ལ་ཡང་ཡེ་ཡང་ལེན་ཡ།

ཨོ་ཡེ་་་འབའ་ལ་ཡང་ལ་མོ་ལ་ཡང་ཡེ་ཡང་ཡ།

ཨོ་ཆང་འདི་བསོ་བདུད་རྩི་བསིལ་མ་ཡེ་་་ཡང་རེད་དགོ་འབའ་ལ་ཡང་ལ་མོ་ལ་ཡང་ཡེ་ཡང་ལེན་གོ།

ཨོ་ངས་སིལ་ཏོག་འདྲ་ཡི་གླུ་ཞིག་ཡེ་་་ཡང་ལེན་དགོ་འབའ་ལ་ཡང་ལ་མོ་ལ་ཡང་ཡེ་ཡང་ལེན་ཡ།

ཨོ་ཡེ་་་འབའ་ལ་ཡང་ལ་མོ་ལ་ཡང་ཡེ་ཡང་ལེན་ཡ།

ཨོ་མྱི་འདི་བསོ་ལྷ་མྱི་དཔའ་མྱི་ཡེ་་་ཡང་རེད་གོ་འབའ་ལ་ཡང་ལ་མོ་ལ་ཡང་ཡེ་ཡང་ལེན་དགོ།

ཨོ་ངས་དཔའ་མཁར་འདྲ་ཡི་གླུ་གཟིག་ཡེ་ཡང་ལེན་གོ་འབའ་ལ་ཡང་ལ་མོ་ལ་ཡང་ཡེ་ཡང་ལེན་དགོ།

o ye 'ba' la yang la mo la yang ye yang len ya

o zhang a yang zer ra glu gzig ye ngas len dgo 'ba' la yang la mo la yang ye yang len ya

o khyim 'di bso lha khyim gur khyim ye yang red dgo 'ba' la yang la mo la yang ye yang len ya

o ngas gur khang 'dra yi glu gzig ye yang len dgo 'ba' la yang la mo la yang ye yang len ya

o ye 'ba' la yang la mo la yang ye yang ya

o chang 'di bso bdud rtsi bsil ma ye yang red dgo 'ba' la yang la mo la yang ye yang len go

o ngas sil tog 'dra yi glu zhig ye yang len dgo 'ba' la yang la mo la yang ye yang len ya

o ye 'ba' la yang la mo la yang ye yang len ya

o myi 'di bso lha myi dpa' myi ye yang red go 'ba' la yang la mo la yang ye yang len dgo

o ngas dpa' mkhar 'dra yi glu gzig ye yang len go 'ba' la yang la mo la yang ye yang len dgo

Song Fifteen: Literary Poetic Text

ཁྱིམ་འདི་ནི་ལྷ་ཁྱིམ་གུར་ཁྱིམ་རེད།།

ངས་གུར་ཁང་འདྲ་བའི་ཡི་གླུ་ཞིག་ལེན།།

ཆང་འདི་ནི་བདུད་རྩི་བསིལ་མ་རེད།།

ངས་སིལ་ཏོག་འདྲ་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།

མི་འདི་ནི་ལྷ་མི་དཔའ་མི་རེད།།

ངས་དཔའ་མཁར་འདྲ་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།

khyim 'di ni lha khyim gur khyim red

ngas gur khang 'dra ba'i yi glu zhig len

chang 'di ni bdud rtsi bsil ma red

ngas sil tog 'dra ba'i glu zhig len

mi 'di ni lha mi dpa' mi red

ngas dpa' mkhar 'dra ba'i glu zhig len