Song Twenty: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།

xxx20all.jpg

Song Twenty

Colorful mountain, home of the wild yak

The wild yak has horns one chi long

Wild yaks have killed countless hunters

Leave, don't wander on mountain paths

To the right of the tall red rock

Red-black eagle claws are one finger span long

The number of lambs killed is countless

Herd your sheep from here, don't scatter them on the mountain

The middle row of gathered singers

My glu shags is a Ge sar story song

Countless defeated singers

Flee, don't even try to sing glu shags

Song Twenty: Song Text as Performed

ཨོ་ཡེ་་་ལོ་ཁོ་ངས་ཡ་རེ་ལེན་དགོ།

ཡེ་ཞང་ཨ་ཡང་ཟེར་ར་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ལོ་ཁོ་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ།

ཨོ་རྫ་ཁྲ་ཡག་བསོ་འབྲོང་གི་ཡེ་ཡེ་ལོ་ཁོ་ཡང་ཕ་ས་ནས་དགོ།

ཡེ་འབྲོང་རུ་དམར་བསོ་རྭ་ཁ་ཡེ་ཡེ་ལོ་ཁོ་ཡང་ཁྲི་གང་ཅན་གོ།

ཨོ་བུ་རྔོན་པ་བསོ་བསད་ནོ་ཡེ་ཡེ་ལོ་ཁོ་བསོ་གྲངས་མེད་ཡིན་དགོ།

ཡེ་རྫ་སྲང་ལམ་བསོ་མ་ཉུལ་ཡེ་ཡེ་ལོ་ཁོ་ད་ཕྱིར་ར་སོང་ཡ།

ཨོ་ཡེ་་་ལོ་ཁོ་ངས་ཡ་རེ་ལེན་དགོ།

ཡེ་ཞང་ཨ་ཡང་བསོ་ཟེར་ར་ཡེ་་་ལོ་ཁོ་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ།

ཨོ་བྲག་དམར་རོ་བསོ་མཐོ་གི་ཡེ་་་ལོ་ཁོ་ཡང་གཡས་གཟར་ནས་དགོ།

ཡེ་གླག་རག་མོའི་བསོ་སྡེར་མོ་ཡེ་་་ལོ་ཁོ་ཡང་མཐོ་གང་ཡིན་ཡ།

ཨོ་འབའ་ལུ་གུ་བསོ་བསད་ནོ་ཡེ་་་ལོ་ཁོ་གྲངས་མེད་ཡིན་དགོ།

ཡེ་ལུག་རི་མགོར་བསོ་མ་བཀྲམ་ཡེ་་་ལོ་ཁོ་ཡང་ཕྱིར་ར་ཐེད་ཡ།

ཨོ་ཡེ་་་ལོ་ཁོ་ངས་ཡ་རེ་ལེན་དགོ།

ཡེ་གྲོང་གླུ་བ་བསོ་ཚོགས་གི་ཡེ་་་ལོ་ཁོ་ཡང་གྲལ་རྐེད་ནས་ཡ།

ཨོ་ངའི་གླུ་ཤགས་གེ་སར་ཡེ་་་ལོ་ཁོ་ཡང་སྒྲུང་གླུ་ཡིན་དགོ།

ཡེ་ཁྱོད་གླུ་མེད་སྤིག་ནོ་ཡེ་་་ལོ་ཁོ་ཡང་བརྒྱ་སྟོང་ཡིན་ཡ།

ཨོ་ཤགས་སྲིད་པ་བསོ་མ་ལེན་ཡེ་་་ལོ་ཁོ་ཡང་ཕྱིར་ར་སོང་ཡ།

o ye lo kho ngas ya re len dgo

ye zhang a yang zer ra ye ye ye lo kho ngas glu gzig len ya

o rdza khra yag bso 'brong gi ye ye lo kho yang pha sa nas dgo

ye 'brong ru dmar bso rwa kha ye ye lo kho yang khri gang can go

o bu rngon pa bso bsad no ye ye lo kho bso grangs med yin dgo

ye rdza srang lam bso ma nyul ye ye lo kho da phyir ra song ya

o ye lo kho ngas ya re len dgo

ye zhang a yang bso zer ra ye lo kho ngas glu gzig len ya

o brag dmar ro bso mtho gi ye lo kho yang g.yas gzar nas dgo

ye glag rag mo'i bso sder mo ye lo kho yang mtho gang yin ya

o 'ba' lu gu bso bsad no ye lo kho grangs med yin dgo

ye lug ri mgor bso ma bkram ye lo kho yang phyir ra thed ya

o ye lo kho ngas ya re len dgo

ye grong glu ba bso tshogs gi ye lo kho yang gral rked nas ya

o nga'i glu shags ge sar ye lo kho yang sgrung glu yin dgo

ye khyod glu med spig no ye lo kho yang brgya stong yin ya

o shags srid pa bso ma len ye lo kho yang phyir ra song ya

Song Twenty: Literary Poetic Text

རྫ་ཁྲ་ཡག་འབྲོང་གི་ཕ་ས་ནས།།

འབྲོང་རུ་དམར་རྭ་ཅོ་ཁྲི་གང་ཅན།།

བུ་རྔོན་པ་བསད་ནི་གྲངས་མེད་ཡིན།།

རྫ་སྲང་ལམ་མ་ཉུལ་ཕྱིར་ལ་སོང་།།

བྲག་དམར་པོ་མཐོ་བའི་གཡས་གཟར་ནས།།

གླག་རག་མོའི་སྡེར་མོ་མཐོ་གང་ཡིན།།

འབའ་ལུ་གུ་བསད་ནི་གྲངས་མེད་ཡིན།།

ལུག་རི་མགོར་མ་བཀྲམ་ཕྱིར་ལ་ཐེད།།

གྲོང་གླུ་བ་ཚོགས་པའི་གྲལ་རྐེད་ནས།།

ངའི་གླུ་ཤགས་གེ་སར་སྒྲུང་གླུ་ཡིན།།

ཁྱོད་གླུ་མེད་སྤིག་ནོ་བརྒྱ་སྟོང་ཡིན།།

ཤགས་སྲིད་པ་མ་ལེན་ཕྱིར་ལ་ཕྲོས།།

rdza khra yag 'brong gi pha sa nas

'brong ru dmar rwa co khri gang can

bu rngon pa bsad ni grangs med yin

rdza srang lam ma nyul phyir la song

brag dmar po mtho ba'i g.yas gzar nas

glag rag mo'i sder mo mtho gang yin

'ba' lu gu bsad ni grangs med yin

lug ri mgor ma bkram phyir la thed

grong glu ba tshogs pa'i gral rked nas

nga'i glu shags ge sar sgrung glu yin

khyod glu med spig no brgya stong yin

shags srid pa ma len phyir la phros