Song Twenty-one: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།

xxx21a.jpg

xxx21b.jpg
xxx21c.jpg

Song Twenty-one

Tell a story of a cowardly boy

Who didn't stay home but became a thief

When he reached the yard of a rich home

A dog with a yellow head bit his leg

His heart trembled and he ran away

Angry with his horse

That's how cowardly boys are

Tell a story of a clumsy woman

Didn't stay home but wandered among other families

When a visitor from faraway came

The tea boiled over and dripped down into the stove

Feeling bad, she hit the pot with a scoop

Angry with her mother

That's what clumsy women do

Song Twenty-one: Song Text as Performed

ཨོ་ཡེ་་་ཡ་རེ་ལེན་གོ་གླུ་མ་ཆ་བོ།

ཞང་ཨ་ཡང་ཟེར་ར་གླུ་གཟིག་ལེན་གོ་གླུ་མ་ཆ་བོ།

ཨོ་བུ་དཔའ་མེད་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་གོ་གླུ་མ་ཆ་བོ།

རང་ཡུལ་ནས་མ་བསྡད་ཇག་ལ་སོང་གོ་གླུ་ཨུ་མ་ཆ་བོ།

ཁྱིམ་ཕྱུག་པོའི་ལྷས་ལ་ཐོན་དུས་ན་གོ་གླུ་ཨུ་མ་ཆ་བོ།

ཨོ་ཁྱི་རྒྱ་ལུ་རྒྱུགས་ནས་སྒྱིད་པའི་བཟུང་གོ་གླུ་ཨུ་མ་ཆ་བོ།

སེམས་སྙིང་རྩ་འདར་ནས་ཕྱིར་ར་བྲོས་དགོ་གླུ་ཨུ་མ་ཆ་བོ།

སྡུག་རྟ་རྒན་ལ་ག་ཞེ་སྡང་ལངས་དགོ་གླུ་ཨུ་མ་ཆ་བོ།

ཨོ་འདི་བུ་དཔའ་མེད་ཅིག་གི་ལས་སྲོལ་རེད་གོ་གླུ་མ་ཆ་བོ།

ཨོ་ཡེ་་་ཡ་རེ་ལེན་གོ་གླུ་མ་ཆ་བོ།

མ་གཡུག་མེད་གཟིག་གི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་གོ་གླུ་མ་ཆ་བོ།

རང་ཡུལ་ནས་མ་བསྡད་རི་ཁ་ཉུལ་གོ་གླུ་མ་ཆ་བོ།

ཡེ་ས་ཐག་རིང་མགྲོན་པོ་ཐོན་དུས་ན་དགོ་གླུ་མ་ཆ་བོ།

སེམས་མ་དགའ་ཟངས་རྒྱག་ཐོམ་རྒྱག་བྱས་དགོ་གླུ་མ་ཆ་བོ།

ཇ་འཕྱུར་ནས་ཐབ་གསུར་གཞོབ་གསུར་བྱས་དགོ་གླུ་མ་ཆ་བོ།

ཡེ་སྡུག་མ་ལོའི་ལ་ག་ཞེ་སྡང་ལངས་དགོ་གླུ་མ་ཆ་བོ།

འདི་མ་གཡུག་མེད་ཅིག་གི་ལས་སྲོལ་རེད་གོ་གླུ་མ་ཆ་བོ།

o ye ya re len go glu ma cha bo

zhang a yang zer ra glu gzig len go glu ma cha bo

o bu dpa' med zhig gi lo rgyus bshad go glu ma cha bo

rang yul nas ma bsdad jag la song go glu u ma cha bo

khyim phyug po'i lhas la thon dus na go glu u ma cha bo

o khyi rgya lu rgyugs nas sgyid pa'i bzung go glu u ma cha bo

sems snying rtsa 'dar nas phyir ra bros dgo glu u ma cha bo

sdug rta rgan la ga zhe sdang langs dgo glu u ma cha bo

o 'di bu dpa' med cig gi las srol red go glu ma cha bo

o ye ya re len go glu ma cha bo

ma g.yug med gzig gi lo rgyus bshad go glu ma cha bo

rang yul nas ma bsdad ri kha nyul go glu ma cha bo

ye sa thag ring mgron po thon dus na dgo glu ma cha bo

sems ma dga' zangs rgyag thom rgyag byas dgo glu ma cha bo

ja 'phyur nas thab gsur gzhob gsur byas dgo glu ma cha bo

ye sdug ma lo'i la ga zhe sdang langs dgo glu ma cha bo

'di ma g.yug med cig gi las srol red go glu ma cha bo

Song Twenty-one: Literary Poetic Text

བུ་དཔའ་མེད་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས་བཤད།།

རང་ཡུལ་ནས་མ་བསྡད་ཇག་ལ་སོང་།།

ཁྱིམ་ཕྱུག་པོའི་ལྷས་ལ་ཐོན་དུས་ན།།

ཁྱི་རྒྱ་ལུ་རྒྱུགས་ནས་སྒྱིད་པའི་བཟུང་།།

སེམས་སྙིང་རྩ་འདར་ནས་ཕྱིར་ལ་བྲོས།།

སྡུག་རྟ་རྒན་ཐོག་ལ་ཞེ་སྡང་ལངས།།

བུ་དཔའ་མེད་ཅིག་གི་ལས་སྲོལ་རེད།།

མ་གཡུག་མེད་ཅིག་གི་ལོ་རྒྱུས་བཤད།།

རང་ཡུལ་ནས་མ་བསྡད་རི་ཁ་ཉུལ།།

ས་ཐག་རིང་མགྲོན་པོ་ཐོན་དུས་ན།།

སེམས་མ་དགའ་ཟངས་རྒྱག་ཐོམ་རྒྱག་བྱས།།

ཇ་འཕྱུར་ནས་ཐབ་གསུར་གཞོབ་གསུར་བྱས།།

སྡུག་མ་ལོའི་ཐོག་ལ་ཞེ་སྡང་ལངས།།

མ་གཡུག་མེད་ཅིག་གི་ལས་སྲོལ་རེད།།

bu dpa' med zhig gi lo rgyus bshad

rang yul nas ma bsdad jag la song

khyim phyug po'i lhas la thon dus na

khyi rgya lu rgyugs nas sgyid pa'i bzung

sems snying rtsa 'dar nas phyir la bros

sdug rta rgan thog la zhe sdang langs

bu dpa' med cig gi las srol red

ma g.yug med cig gi lo rgyus bshad

rang yul nas ma bsdad ri kha nyul

sa thag ring mgron po thon dus na

sems ma dga' zangs rgyag thom rgyag byas

ja 'phyur nas thab gsur gzhob gsur byas

sdug ma lo'i thog la zhe sdang langs

ma g.yug med cig gi las srol red