Song Twenty-two: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།

xxx22a.jpg

xxx22b.jpg
xxx22c.jpg

Song Twenty-two

Your glu shags is a single tree

My answer is a black iron saw

No way to join the wood once it's cut

I'm like the saw ready to destroy you and your few songs

Your glu shags is like a clear glass vase

My answer is a dark golden ladle

No way to put the vase back together after it shatters

I'm like the ladle ready to destroy you and your few songs

Song Twenty-two: Song Text as Performed

ཨོ་ཡེ་་་ཡ་རེ་ལེན་ཡ་ན་ཟླ་ཆ་བོ།

ཨོ་ཞང་ཨ་ཡང་ཟེར་ར་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ་ན་ཟླ་ཆ་བོ།

ཨོ་ཁྱོའི་གླུ་ཤགས་ཤིང་སྡོང་རྐང་གཅིག་རེད་ཡ་ན་ཟླ་ཆ་བོ།

ངའི་ཤགས་ལན་ལྕགས་ནག་སོག་ལེ་རེད་ཡ་ན་ཟླ་ཆ་བོ།

ཨོ་ཤིང་སེག་སེ་བཏང་རེ་མཐུད་སྲོལ་མེད་ཡ་ན་ཟླ་ཆ་བོ།

དཔེར་བཞག་ནས་བཤད་ན་འདི་མོ་རེད་ཡ་ན་ཟླ་ཆ་བོ།

ཨོ་ཡེ་་་ཡ་རེ་ལེན་ཡ་ན་ཟླ་ཆ་བོ།

ཨོ་ཁྱོའི་གླུ་ཤགས་ཤེལ་དཀར་བུམ་པ་རེད་ཡ་ན་ཟླ་ཆ་བོ།

ངའི་ཤགས་ལན་གསེར་ནག་ཐོམ་བུ་རེད་ཡ་ན་ཟླ་ཆ་བོ།

ཨོ་ཤེལ་སང་སེ་བཏང་རེ་སྦྱོར་སྲོལ་མེད་ཡ་ན་ཟླ་ཆ་བོ།

དཔེར་བཞག་ནས་བཤད་ན་འདི་མོ་རེད་ཡ་ན་ཟླ་ཆ་བོ།

o ye ya re len ya na zla cha bo

o zhang a yang zer ra glu gzig len ya na zla cha bo

o khyo'i glu shags shing sdong rkang gcig red ya na zla cha bo

nga'i shags lan lcags nag sog le red ya na zla cha bo

o shing seg se btang re mthud srol med ya na zla cha bo

dper bzhag nas bshad na 'di mo red ya na zla cha bo

o ye ya re len ya na zla cha bo

o khyo'i glu shags shel dkar bum pa red ya na zla cha bo

nga'i shags lan gser nag thom bu red ya na zla cha bo

o shel sang se btang re sbyor srol med ya na zla cha bo

dper bzhag nas bshad na 'di mo red ya na zla cha bo

Song Twenty-two: Literary Poetic Text

ཁྱོའི་གླུ་ཤགས་ཤིང་སྡོང་རྐང་གཅིག་རེད།།

ངའི་ཤགས་ལན་ལྕགས་ནག་སོག་ལེ་རེད།།

ཤིང་སེག་སེ་བཏང་ན་མཐུད་སྲོལ་མེད།།

དཔེར་བཞག་ནས་བཤད་ན་དེ་འདྲ་རེད།།

ཁྱོའི་གླུ་ཤགས་ཤེལ་དཀར་བུམ་པ་རེད།།

ངའི་ཤགས་ལན་གསེར་ནག་ཐོམ་བུ་རེད།།

ཤེལ་སང་སེ་བཏང་དུས་སྦྱོར་སྲོལ་མེད།།

དཔེར་བཞག་ནས་བཤད་ན་འདི་འདྲ་རེད།།

khyo'i glu shags shing sdong rkang gcig red

nga'i shags lan lcags nag sog le red

shing seg se btang na mthud srol med

dper bzhag nas bshad na de 'dra red

khyo'i glu shags shel dkar bum pa red

nga'i shags lan gser nag thom bu red

shel sang se btang dus sbyor srol med

dper bzhag nas bshad na 'di 'dra red