Song Twenty-four: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།

xxx24b.jpg

xxx24e.jpg
xxx24last.jpg

Song Twenty-four

There is a sleepy shepherd up there

There is a mad hungry wolf after him

You know what will happen

There is a singer with a few songs down there

There is another singer who has defeated a million other singers

You know what will happen

Song Twenty-four: Song Text as Performed

ཨོ་ཡེ་ཡ་རེ་ཡ་ཨ་རེ་ཨ་འགྲོ་བ་སྤུན་ཁོ་ཡ་རེ་ལེན་ཡ།

སྟོད་གན་ན་ལུག་ཡེ་རྫི་ཨ་འགྲོ་བ་སྤུན་ཁོ་གཉིད་རྐྱལ་གཟིག་ཡ།

དེའི་རྗེས་ན་སྤྱང་ལྟོགས་ཨ་འགྲོ་བ་སྤུན་ཁོ་སྨྱོན་པ་གཟིག་ཡ།

མཐར་ཅི་བྱེད་རང་གིས་ཨ་འགྲོ་བ་སྤུན་ཁོ་ཤེས་རྒྱུ་རེད་ཡ།

ཨོ་ཡེ་་་འགྲོ་བ་སྤུན་ཁོ་ཡ་རེ་ལེན་ཡ།

སྨད་གན་ན་གླུ་མེད་ཨ་འགྲོ་བ་སྤུན་ཁོ་ཞི་ལུ་གཟིག་ཡ།

དེའི་རྗེས་ན་སྟོང་བརྒྱ་ཨ་འགྲོ་བ་སྤུན་ཁོ་འབུམ་ཐུབ་གཟིག་ཡ།

མཐར་ཅི་བྱེད་རང་གིས་ཨ་འགྲོ་བ་སྤུན་ཁོ་ཤེས་རྒྱུ་རེད་ཡ།

o ye ya re ya a re a 'gro ba spun kho ya re len ya

stod gan na lug ye rdzi a 'gro ba spun kho gnyid rkyal gzig ya

de'i rjes na spyang ltogs a 'gro ba spun kho smyon pa gzig ya

mthar ci byed rang gis a 'gro ba spun kho shes rgyu red ya

o ye 'gro ba spun kho ya re len ya

smad gan na glu med a 'gro ba spun kho zhi lu gzig ya

de'i rjes na stong brgya a 'gro ba spun kho 'bum thub gzig ya

mthar ci byed rang gis a 'gro ba spun kho shes rgyu red ya

Song Twenty-four: Literary Poetic Text

སྟོད་གན་ན་ལུག་རྫི་གཉིད་རྐྱལ་ཞིག།

དེའི་རྗེས་ན་སྤྱང་ལྟོགས་སྨྱོན་པ་ཞིག།

མཐར་ཅི་བྱེད་རང་གིས་ཤེས་རྒྱུ་རེད།།

སྨད་གན་ན་གླུ་མེད་ཞི་ལུ་ཞིག།

དེའི་རྗེས་ན་སྟོང་བརྒྱ་འབུམ་ཐུབ་ཅིག།

མཐར་ཅི་བྱེད་རང་གིས་ཤེས་རྒྱུ་རེད།།

stod gan na lug rdzi gnyid rkyal zhig

de'i rjes na spyang ltogs smyon pa zhig

mthar ci byed rang gis shes rgyu red

smad gan na glu med zhi lu zhig

de'i rjes na stong brgya 'bum thub cig

mthar ci byed rang gis shes rgyu red