Song Twenty-six: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།

xxx26a.jpg

xxx26b.jpg

Song Twenty-six

You are a great teacher

I am a clever student

We grew up in different places

Gathered in the same school

Oh! ho! ho! oh! ho! ho! oh! ho! ho

Gathered in the same school

Unplanned, fortunate meeting

My dear classmates

Have different roads to travel

Have the same destination

Oh! ho! ho! oh! ho! ho! oh! ho! Ho

Have the same destination

Affection from being together a long time

Deeper than the ocean

Must separate now

Hearts filled with sadness

Oh! ho! ho! oh! ho! ho! oh! ho! Ho

Hearts filled with sadness

Song Twenty-six: Song Text as Performed

ཁྱོད་ནི་སློབ་དཔོན་དམ་པ་ཡེ།།

ང་ནི་སློབ་བུ་རིག་བཟང་ཡེ།།

སྐྱེས་སའི་གནས་ཡུལ་མི་གཅིག།

འཛོམས་སའི་སློབ་གླིང་གཅིག་ཡིན་ཡེ།།

ཨོ་ཧོ་ཧོ། ཨོ་ཧོ་ཧོ།ཨོ་ཧོ་ཧོ་བོ།

འཛོམས་སའི་སློབ་གླིང་གཅིག་ཡིན་ཡེ།།

མ་བསྒྲིགས་ལས་ཀྱིས་ཐུག་པའི་ཡེ།།

ང་ཡི་སྙིང་གི་སློབ་གྲོགས།།

འགྲོ་སའི་ལམ་བུ་མི་གཅིག།

སེམས་པའི་གཏད་སོ་གཅིག་ཡིན་ཡེ།།

ཨོ་ཧོ་ཧོ། ཨོ་ཧོ་ཧོ།ཨོ་ཧོ་ཧོ་བོ།

སེམས་པའི་གཏད་སོ་གཅིག་ཡིན་ཡེ།།

ཡུན་རིང་འགྲོགས་པའི་བརྩེ་བ་ཡེ།།

རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀྱང་ཟབ་སོང་བོ།།

ད་ལྟ་འབྲལ་དགོས་བྱུང་ན།།

སེམས་པ་སྐྱོ་བས་ཁེངས་འགྲོ།།

ཨོ་ཧོ་ཧོ།ཨོ་ཧོ་ཧོ།ཨོ་ཧོ་ཧོ་བོ།

སེམས་པ་སྐྱོ་བས་ཁེངས་འགྲོ།།

khyod ni slob dpon dam pa ye

nga ni slob bu rig bzang ye

skyes sa'i gnas yul mi gcig

'dzoms sa'i slob gling gcig yin ye

o ho ho o ho ho/o ho ho bo

'dzoms sa'i slob gling gcig yin ye

ma bsgrigs las kyis thug pa'i ye

nga yi snying gi slob grogs

'gro sa'i lam bu mi gcig

sems pa'i gtad so gcig yin ye

o ho ho o ho ho o ho ho bo

sems pa'i gtad so gcig yin ye

yun ring 'grogs pa'i brtse ba ye

rgya mtsho las kyang zab song bo

da lta 'bral dgos byung na

sems pa skyo bas khengs 'gro

o ho ho o ho ho o ho ho bo

sems pa skyo bas khengs 'gro