Song Three Choosing a Partner: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།
xxx 3a.jpg
xxx 3b.jpg


Song Three: Choosing a Partner


Into hundreds of horses

I will toss these reins

Don't know which horse the reins will land on

If they land on you, horse

Don't lose my reins

I will sing love songs

Walking among hundreds of people

I don't know who I sing to

If I sing to you, lover

Don't lose my love song

Song Three: Song Text as Performed

ཨ་ལ་རོགས་ཡེ་་་དགོ་ཡང་རེ་ཡ་ལ་བསོ་ཡ་ལ་དགོ།

རོགས་ལ་གི་དགོ་ཡང་རེ་དགའ་ལོ་ད་ལོ་ལོ་རེ།

ཨ་ལ་ཡེ་ངས་རྟ་བརྒྱ་དགོ་ཡང་རེ་རྟ་མང་བསོ་དཀྱིལ་བ་དགོ།

ངས་སྲབ་མདའ་དགོ་ཡང་རེ་བསྐོར་འཕེན་བསོ་བྱེད་ཀྱི་རེ།

ཨ་ལ་ཡེ་རྟ་སུ་བསོ་དགོ་ཡང་རེ་ཐུག་འདུག་བསོ་མི་ཤེས་དགོ།

རྟ་ཁྱེད་བསོ་དགོ་ཡང་རེ་ཐུག་རེ་ཡང་སོང་ན་དགོ།

ངའི་སྲབ་མདའ་དགོ་ཡང་རེ་འབོར་གི་ད་མ་འཇུག་རེ་ཟེར།

ཨ་ལ་རོགས་ཡེ་་་དགོ་ཡང་རེ་ཡ་ལ་བསོ་ཡ་ལ་དགོ།

ངས་རོགས་བརྒྱ་དགོ་ཡང་རེ་རོགས་མང་ད་དཀྱིལ་ལ་དགོ།

ཨ་ལ་ཡེ་ཁ་ལ་ལ་དགོ་ཡང་རེ་བསྐོར་ལེན་བསོ་བྱེད་རྒྱུ་དགོ།

རོགས་སུ་བསོ་དགོ་ཡང་རེ་ཐུག་འདུག་ད་མི་ཤེས་དགོ།

རོགས་ཁྱེད་བསོ་དགོ་ཡང་རེ་ཐུག་རེ་ད་སོང་ན་དགོ།

ཨ་ལ་ངའི་ལ་ལ་དགོ་ཡང་རེ་འབོར་གི་ད་མ་འཇུག་རེ།

a la rogs ye dgo yang re ya la bso ya la dgo

rogs la gi dgo yang re dga' lo da lo lo re

a la ye ngas rta brgya dgo yang re rta mang bso dkyil ba dgo

ngas srab mda' dgo yang re bskor 'phen bso byed kyi re

a la ye rta su bso dgo yang re thug 'dug bso mi shes dgo

rta khyed bso dgo yang re thug re yang song na dgo

nga'i srab mda' dgo yang re 'bor gi da ma 'jug re zer

a la rogs ye dgo yang re ya la bso ya la dgo

ngas rogs brgya dgo yang re rogs mang da dkyil la dgo

a la ye kha la la dgo yang re bskor len bso byed rgyu dgo

rogs su bso dgo yang re thug 'dug da mi shes dgo

rogs khyed bso dgo yang re thug re da song na dgo

a la nga'i la la dgo yang re 'bor gi da ma 'jug re


Song Three: Literary Poetic Text

ངས་རྟ་བརྒྱ་རྟ་མང་དཀྱིལ་ལ།།

སྲབ་མདའ་བསྐོར་འཕེན་བྱེད་རྒྱུ།།

རྟ་སུ་ལ་ཐུག་འདུག་མི་ཤེས།།

རྟ་ཁྱེད་ལ་ཐུག་རེ་སོང་ན།།

ངའི་སྲབ་མདའ་འབོར་གི་མ་འཇུག།

ངས་རོགས་བརྒྱ་རོགས་མང་དཀྱིལ་ལ།།

ཁ་ལ་ལ་བསྐོར་ལེན་བྱེད་རྒྱུ།།

རོགས་སུ་ལ་ཐུག་འདུག་མི་ཤེས།།

རོགས་ཁྱེད་ལ་ཐུག་རེ་སོང་ན།།

ངའི་ལ་ལ་འབོར་གི་མ་འཇུག།

ngas rta brgya rta mang dkyil la

srab mda' bskor 'phen byed rgyu

rta su la thug 'dug mi shes

rta khyed la thug re song na

nga'i srab mda' 'bor gi ma 'jug

ngas rogs brgya rogs mang dkyil la

kha la la bskor len byed rgyu

rogs su la thug 'dug mi shes

rogs khyed la thug re song na

nga'i la la 'bor gi ma 'jug