Song Seven Deep Attachment: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།

xxx71.jpg

xxx7b.jpg
xxx7c.jpg
xxx7djpg.jpg
xxx7e.jpg
xxx7last.jpg

Song Seven: Deep Attachment

When circumambulating the outside stupa

Don't look back because you are thinking of me

You'll forget the number of circumambulations while prostrating

It's a sin if you forget

I'm also guilty because you were thinking of me

When circumambulating the Jo bo

Don't sigh thinking of me

Or your breath will reach the Jo bo

You will have sinned if it reaches the Jo bo

I'm also guilty because you were thinking of me

Song Seven: Song Text as Performed

ཨ་ལ་རོགས་ཡེ་་་དགོ་དགོ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་དགོ།

ཡེ་རོགས་དགའ་ལོ་དགོ་ལོ་ལོ་ལོ་རེ་དགོ་ཟེར།

ལ་ཡེ་་་ཁྱོད་ཕྱི་སྐོར་དགོ་སྐོར་ར་འགྲོ་དུས་དགོ།

ཡེ་ང་བསམ་ནས་དགོ་ཕྱིར་ར་མ་བལྟ་དགོ།

ལ་ཡེ་་་ཕྱག་བསྐོར་བའི་དགོ་ཁ་གྲངས་བརྗེད་འགྲོ།

ཡེ་བརྗེད་སོང་ན་དགོ་ཉེས་པ་ཁྱོད་ཡོད་གོ།

ཡེ་དེའི་ཞོར་ར་དགོ་སྡིག་ག་ང་ཆེ་གོ་ཟེར།

ཨ་ལ་རོགས་ཡེ་་་དགོ་དགོ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་དགོ།

ཡེ་ནང་ཇོ་བོར་དགོ་ཆོས་མཇལ་བྱེད་དུས་དགོ་ཟེར།

ཨ་ལ་ཡེ་ང་བསམ་ནས་དགོ་རྔམ་པ་མ་འཐེན་གོ།

ཡེ་ལྷ་ཇོ་བོར་དགོ་ཁ་རླངས་བརྒྱབ་འགྲོ་དགོ་ཟེར།

ཨ་ལ་ཡེ་བརྒྱབ་དང་ན་དགོ་ཉེས་པ་ཁྱོད་ཡོད་གོ།

ཡེ་དེའི་ཞོར་ར་དགོ་སྡིག་ག་ང་ཆེ་རེ།

a la rogs ye dgo dgo ya la ya la dgo

ye rogs dga' lo dgo lo lo lo re dgo zer

la ye khyod phyi skor dgo skor ra 'gro dus dgo

ye nga bsam nas dgo phyir ra ma blta dgo

la ye phyag bskor ba'i dgo kha grangs brjed 'gro

ye brjed song na dgo nyes pa khyod yod go

ye de'i zhor ra dgo sdig ga nga che go zer

a la rogs ye dgo dgo ya la ya la dgo

ye nang jo bor dgo chos mjal byed dus dgo zer

a la ye nga bsam nas dgo rngam pa ma 'then go

ye lha jo bor dgo kha rlangs brgyab 'gro dgo zer

a la ye brgyab dang na dgo nyes pa khyod yod go

ye de'i zhor ra dgo sdig ga nga che re

Song Seven: Literary Poetic Text

ཕྱི་བསྐོར་སྐོར་ར་འགྲོ་དུས།།

ང་བསམ་ནས་ཕྱིར་ལྟ་མ་བྱེད།།

ཕྱག་བསྐོར་བའི་ཁ་གྲངས་བརྗེད་འགྲོ།།

བརྗེད་སོང་ན་ཉེས་པ་ཁྱོད་ཡོད།།

དེའི་ཞོར་ལ་སྡིག་པ་ང་ཆེ།།

ནང་ཇོ་བོར་ཆོས་མཇལ་བྱེད་དུས།།

ང་བསམ་ནས་རྔམ་པ་མ་འཐེན།།

ལྷ་ཇོ་བོར་ཁ་རླངས་བརྒྱབ་འགྲོ།།

བརྒྱབ་དང་ན་ཉེས་པ་ཁྱོད་ཡོད།།

དེའི་ཞོར་ལ་སྡིག་པ་ང་ཆེ།།

phyi bskor skor ra 'gro dus

nga bsam nas phyir lta ma byed

phyag bskor ba'i kha grangs brjed 'gro

brjed song na nyes pa khyod yod

de'i zhor la sdig pa nga che

nang jo bor chos mjal byed dus

nga bsam nas rngam pa ma 'then

lha jo bor kha rlangs brgyab 'gro

brgyab dang na nyes pa khyod yod

de'i zhor la sdig pa nga che