Song Eight: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།

xxx8a.jpg

xxx8b.jpg
xxx8c.jpg
xxx8djpg.jpg
xxx8last.jpg

Song Eight

You cute little cuckoo

It's said that you chirp in other forests

You don't chirp in this forest

Is it because I'm not a thick forest?

Or you just don't want to chirp?

You, my cute young lover

It's said that you sing elsewhere

But you don't sing here

Is it because I'm not attractive enough?

Or you just don't want to sing?

Song Eight: Song Text as Performed

ཨ་ལ་རོགས་ཡེ་་་ལ་ཨ་ལ་་་དགོ་ཡང་རེ་ཡ་ལ་བསོ་ཡ་ལ་དགོ།

རོགས་ལ་གི་དགོ་ཡང་རེ་དགའ་ལོ་བསོ་ལོ་ལོ་ཡ།

བྱ་ཁུ་ལོ་དགོ་ཡང་རེ་སྙིང་ལ་བསོ་རྗེ་བོ་དགོ།

ནགས་གཞན་ནས་ཡེ་ཡེ་དགོ་ཡང་རེ་གྲགས་རབས་བསོ་ཟེར་གི་དགོ།

ཨ་ལ་ནགས་འདི་ནས་དགོ་ཡང་རེ་གྲགས་རྒྱུ་བསོ་མེད་ནོ་དགོ།

ང་ནགས་ཤུགས་རྫོང་དགོ་ཡང་རེ་མེད་ནས་བསོ་ལ་ཁ་དགོ།

ཁྱོད་བྱུང་གྲགས་འདོད་ད་དགོ་ཡང་རེ་མེད་ནི་བསོ་ཨེ་རེད་དགོ།

ཡ་ལ་རོགས་ཡེ་་་དགོ་ཡང་རེ་ཡ་ལ་བསོ་ཡ་ལ་དགོ།

རོགས་ཆུང་ལོ་ད་དགོ་ཡང་རེ་སྙིང་ལ་བསོ་རྗེ་བོ་དགོ།

ཨ་ལ་ཁྱོད་སྡེ་གཞན་ནས་ད་དགོ་ཡང་རེ་རྩེད་རབས་བསོ་ཟེར་གི་དགོ།

སྡེ་འདི་ནས་ཨེ་ད་དགོ་ཡང་རེ་རྩེད་རྒྱུ་བསོ་མེད་ནོ་དགོ།

ཨ་ལ་ང་ཡག་ཧོ་སྒོ་ད་དགོ་ཡང་རེ་མེད་ནས་བསོ་ལ་ཁ་དགོ།

ཁྱོད་བྱུང་རྩེད་འདོད་ད་དགོ་ཡང་རེ་མེད་ནི་བསོ་ཨེ་རེད་དགོ།

a la rogs ye la a la dgo yang re ya la bso ya la dgo

rogs la gi dgo yang re dga' lo bso lo lo ya

bya khu lo dgo yang re snying la bso rje bo dgo

nags gzhan nas ye ye dgo yang re grags rabs bso zer gi dgo

a la nags 'di nas dgo yang re grags rgyu bso med no dgo

nga nags shugs rdzong dgo yang re med nas bso la kha dgo

khyod byung grags 'dod da dgo yang re med ni bso e red dgo

ya la rogs ye dgo yang re ya la bso ya la dgo

rogs chung lo da dgo yang re snying la bso rje bo dgo

a la khyod sde gzhan nas da dgo yang re rtsed rabs bso zer gi dgo

sde 'di nas e da dgo yang re rtsed rgyu bso med no dgo

a la nga yag ho sgo da dgo yang re med nas bso la kha dgo

khyod byung rtsed 'dod da dgo yang re med ni bso e red dgo

Song Eight: Literary Poetic Text

བྱ་ཁུ་ལོ་སྙིང་ལ་རྗེ་བོ་ཁྱོད།།

ནགས་གཞན་ནས་གྲགས་རབས་ཟེར་གི།།

ནགས་འདི་ནས་གྲགས་རྒྱུ་མེད་ནོ།།

ང་ནགས་ཤུགས་རྫོང་མེད་པའི་ལ་ཁ །།

ཁྱོད་བྱུང་གྲགས་འདོད་མེད་ནི་ཨེ་རེད།།

རོགས་ཆུང་ལོ་སྙིང་ལ་རྗེ་བོ་ཁྱོད།།

སྡེ་གཞན་ནས་རྩེད་རབས་བཤད་གི།།

སྡེ་འདི་ནས་རྩེད་རྒྱུ་མེད་ནོ།།

ང་ཡག་ཕོ་སྒོ་མེད་ནས་ལ་ཁ།།

ཁྱོད་བྱུང་རྩེད་འདོད་མེད་ནི་ཨེ་རེད།།

bya khu lo snying la rje bo khyod

nags gzhan nas grags rabs zer gi

nags 'di nas grags rgyu med no

nga nags shugs rdzong med pa'i la kha

khyod byung grags 'dod med ni e red

rogs chung lo snying la rje bo khyod

sde gzhan nas rtsed rabs bshad gi

sde 'di nas rtsed rgyu med no

nga yag pho sgo med nas la kha

khyod byung rtsed 'dod med ni e red