The Money Hole དངུལ་གསོག་ཐུབ་པའི་དོང་།

Vocabulary མིང་ཚིག

· herdsman རྫི་བོ།

· herding ལུག་འཚོ་བ།

· sheep ལུག

· yaks གཡག

· grassland རྩྲ་ཐང་།

· yak-hair གཡག་གི་སྤུའམ་ཁུལ།

· tent སྦྲ་གུར།

· near a (near a tent, near a road, near a school) ཉེ་འདབས།

· not busy བྲེལ་ཚུལ་མི་ཆེ་བ།

· motorcycle འཕྲུལ་རྟ།

· full of water ཆུ་ཡིས་བཀང་བ།

· muddy འདམ་ཆེ་བ།

· all across ཕ་རོལ་ནས་ཚུལ་རོལ་ཡོད་ཚད།

· how deep གཏིང་ཚད།

· how big ཆེ་ཆུང་།

· drove བསྐོར་བ།

· drive out ཕྱིར་བསྐོར་བ།

· strongest ཤུགས་ཤིན་དུ་ཆེ་བ།

· put ropes on the car རླངས་འཁོར་ནང་དུ་ཐག་པ་བཞག་པ།

· usually དུས་རྒྱུན་དུ།

· cousin སྤུན་ཕྲུག

· make a lot of money དངུལ་མང་པོ་གསོག་པ།

· add water to ཆུ་བསྣན་པ།

TEXT

A herdsman was herding his sheep and yaks on the grassland. His yak-hair tent was near a road. The road was not busy but, sometimes, a motorcycle, truck, bus, or car went by.

There was a large hole in the road. It was full of water. The water was muddy. The water was all across the road. The drivers could not see the bottom of the hole. They did not know how deep or how big the hole was. The drivers thought the hole was not very deep and drove into the hole. However, the hole was deep. The drivers could then not drive out.

The drivers then asked the herdsman to help them. He took several of his strongest yaks, put ropes on the car, and then the yaks pulled the car out of the hole. The drivers usually thanked the herdsman and gave him some money.

One day the herdsman's cousin visited him. He said, "You must make a lot of money. You pull several cars out of that hole day and night."

The herdsman smiled and said, "No, I don't pull cars out at night. I add water to the hole at night."

རྫི་བོ་ཞིག་གིས་རྩྭ་ཐང་དུ་ལུག་དང་གཡག་འཚོ་བཞིན་ཡོད།ཁོང་གི་གཡག་ཁུལ་ལས་བཟོས་པའི་སྦྲ་གུར་ནི་གཞུང་ལམ་ཤིག་དང་ཐག་ཉེ།གཞུང་ལམ་དེ་བྲེལ་ཚུལ་ཆེ་རྒྱུ་མེད་རུང་།འོན་ཀྱང་སྐབས་རེར་འཕྲུལ་རྟ་དང་།ལྗིད་ཐེག་འཁོར་ལོ།རླངས་འཁོར།ཡང་ན་རླངས་འཁོར་ཆུང་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ།

གཞུང་ལམ་དེའི་སྟེང་དུ་དོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད།དོང་དེ་ནི་ཆུ་ཡིས་བཀང་ཡོད་ལ།ཆུ་ནི་འདམ་བག་གིས་བརྫིས་ཡོད།གཞུང་ལམ་ཧྲིལ་པོའི་སྟེང་དུ་ཆུ་འཁྱིལ་ཡོད།རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་ཚང་མས་དོང་དེ་ཡི་ཞབས་མཐོང་མ་ཐུབ་པས།དོང་དེ་ཡི་གཏིང་ཚད་དང་ཆེ་ཆུང་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་རྟོགས་མ་ཐུབ།ཁ་ལོ་བ་ཚང་མས་དོང་དེ་གཏིང་རྒྱུ་མེད་པར་འདོད་ནས་དེའི་སྟེང་དུ་རླངས་འཁོར་བསྐོར་ནས་འགྲོ་རྩིས་བྱས་མོེད།འོན་ཀྱང་དོང་དེ་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པས་ཁོ་ཚོ་འགྲོ་མ་ཐུབ།

དེ་རྗེས་ཁ་ལོ་བ་ཚང་མས་རྫི་བོ་དེ་བོས་ནས་རོགས་བྱེད་དུ་བཅུགརྫི་བོ་དེ་ཡིས་ཁོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་གཡག་འགའ་དེད་ཡོང་སྟེ།ཐག་པ་རླངས་འཁོར་སྟེང་དུ་བརྒྱབ་སྟེ་དོང་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རླངས་འཁོར་རྣམས་ཕྱིར་འཐེན།

ཉིན་ཞིག་ལ།རྫི་བོའི་སྤུན་ཕྲུག་ཤིག་ཁོ་ལ་བལྟ་རུ་ཡོང་།ཁོས་བཤད་རྒྱུར།ཉིན་ཞིག་འགར་རླངས་འཁོར་མང་པོ་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱིས་དོང་ནད་དུ་་ཕྱིར་འཐེན་ནས་ཁྱོས་སྒོར་མོ་མང་པོ་གསོག་གི་ཡོད་རྒྱུ་རེད་ལ་ཞིས་བྲིས།

རྫི་བོ་དེིའི་གདོང་ལ་འཛུམ་ཞིག་ལངས་ནས་བཤད་རྒྱུར།མིན།ངས་མཚན་མོ་རླངས་འཁོར་དོང་ནང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གི་མེད།མཚན་མོ་ངས་དོང་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ནི་ཡིན་ཅེས་ལན་བཏབ།

QUESTIONS
Translation by Rdo rje don 'grubརྡོ་རྗེ་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར