[[file:གཡག་རྒོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུང་། (1) G.yag rgod ye shes kyis gsungs pa'i byis pa'i 'phrod bsten sgrung (1) [Wild-yak-Ye shes Tells Sanitation Stories for Children (1)].pdf]]

གཡག་རྒོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུང་། (1) G.yag rgod ye shes kyis gsungs pa'i byis pa'i 'phrod bsten sgrung (1) [Wild-yak-Ye shes Tells Sanitation Stories for Children (1)]


yeshe_health_1.png