picWutu.jpg

ARTICLE

Kalsang Norbu (Skal bzang nor bu), Zhu Yongzhong, and K Stuart. 1999. A Ritual Winter Exorcism in Gnyan thog Village, Qinghai. Asian Folklore Studies 58:189-203 may be downloaded here:

The article discusses the possible origins of Monguor (Tu) people in Tongren County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture in the context of a ritual winter exorcism in Gnyan thog Village, Qinghai Province. Bang rituals and the possible origins of wutu, an exorcist winter ritual, are described, as well as the ritualy. For comparative purposes, a similar ritual is described in the nearby area of Rdo sbis, Xunhua County.


མཚོ་སྔོན་རེབ་གོང་གཉན་ཐོག་སྡེ་བའི་དགུན་གྱི་གླུད་གཏོར་གྱི་ཆོ་ག ༡༩༩༩ སྐལ་བཟང་ནོར་བུ་དང་། ཀྲུའུ་ཡོན་ཀྲུང་། ཁེ་ཝིན་སི་ཐུར་ཐི་བཅས་ཀྱིས་བརྩམས། ཨི་ཤ་ཡའི་དམངས་སྲོད་ཞིབ་འཇུག་དེབ58:189-203 ཏུ་བཀོད། འདི་རུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག wutu_article.pdf

རྩོམ་འདིར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་གཉན་ཐོག་སྡེ་བའི་གླུད་གཏོར་གྱི་ཆོ་ག་ཞིག་བརྗོད་བྱར་བྱས་ནས་ཁུལ་དེའི་ཧོར་རིགས་ཀྱི་བྱུང་ཁུངས་ལ་དཔྱད་ཡོད་ཅིང་། པང་ཞེས་པའི་ཆོ་ག བུའུ་ཐུའུ་ཞེས་པའི་གླུད་གཏོར་གྱི་ཆོ་ག་དང་དེའི་བྱུང་ཁུངས་དང་ཆོ་གའི་རིམ་པ་བཅས་ལ་དཔྱད་བརྗོད་བྱེད་ཡོད། གཞན་ཡང་ཆོ་ག་འདི་དང་འདྲ་བ་ཞོང་ཧ་རྡོ་སྦིས་ས་ཁུལ་གྱི་གླུད་གཏོར་གྱི་ཆོ་ག་ཞིག་དཔྱད་བསྡུར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་ཡོད།


PHOTOGRAPHS

Photographs of Wutu may be viewed and downloaded for free here:

http://www.flickr.com/photos/koknor/sets/72157622451788801/detail/

Pics2Wutu.jpg


DOCUMENTARY FILM

The video below was shot in 1996 and may be the only on-line documentation of this ritual prior to the many tourists that visit today during the time the ritual is performed.


གཤམ་གྱི་བརྙན་པར་ནི་༡༩༩༦ལོར་ཕབ་པ་དང་། ད་ལྟའི་ལོ་ལྟར་གནས་འདིར་ཡུལ་སྐོར་བ་མང་པོ་ཆོ་ག་འདིར་ལྟ་རུ་ཡོང་བ་དག་མ་སླེབས་པའི་སྔོན་དུ་ཕབ་པའི་བརྙན་ཐག་དྲ་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པ་ཆེས་ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་སྲིད།

A higher quality version of this film in one piece may be downloaded for free at http://www.archive.org/details/WutuARitualWinterExorcism