21 Rgyas bzang Tibetan Village : Introduction and Bugong sang yangtan (Part 3)
རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ། རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་དང་ པུ་གོང་བཟང་དབྱངས་བརྟན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད།
吉宗藏族村 自我介绍和蒲宫桑央丹的故事

G.yung 'brug (b. 1985), a native of Rgyas rdzong Village, introduces himself and tells a story about Bugong sang yangtan.

གཡུང་འབྲུག་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ལོར་སྐྱེས། བརྙན་རིས་འདིར་ཁོས་རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་བྱས་རྗེས་པུ་གོང་བཟང་དབྱངས་བརྟན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་འཆད་གཞིན་ཡོད།

拥忠
1985年出生于吉宗村,在本视频里他做了自我介绍之后就讲了蒲宫桑央丹的故事。

The village is home to 55 households (49 Tibetan households; 6 Han Chinese households) for a total population of 280. Villagers cultivate barley, potatoes, wheat, peas, prickly ash (Sichuan pepper), apples, English walnuts, pears, and corn. Rgysa bzang villagers and residents of nearby Khrims ri (Changna) and La rgyab (Najiao) villages speak nearly the same distinctive Tibetan dialect.

རྒྱས་བཟང་སྡེ་བར་ཁྱིམ་ཚང་༥༥་ཡོད་ལ། དེ་ནི་བོད་ཁྱིམ་༤༩་དང་རྒྱ་ཁྱིམ་༦་གིས་གྲུབ་པ་དང་། སྤྱི་སྡོམ་མི་གྲངས་༢༨༠་ཡོད། གནས་གང་གི་ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་ནི་སོ་བ་དང་གྲོ་གཡེར་མ།ཞོག་ཁོག མ་རྨོས་ལོ་ཏོག སྲན་མ་བཅས་ཡིན་ལ།ལྷག་ཏུ་ཀུ་ཤུ་ལི་དང་སྟར་ཀའི་ཐོན་འབོར་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་དང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཇོ་ནྰ་སྡེ་བ་དང་ཁྲང་ན་སྡེ་བའི་བར་དུ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པ་ཡིན།

吉宗村有
55户人家,其中有49户藏族6户汉族,总人数为280人。当地主要农作物为大麦、小麦、花椒、马铃薯、玉米和豆类,盛产苹果、梨子和核桃。与附近的纳交村和长纳村语言相通。