• 1 Rgysa bzang Tibetan Village: Bon Offering Chanting (Part 1) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་བོན་ལུགས་རིམ་གྲོ།

吉宗村藏族 苯教诵经 (1)

 • 2 Rgysa bzang Tibetan Village: Bon Offering Chanting (Part 2) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་བོན་ལུགས་རིམ་གྲོ།

吉宗村藏族 苯教诵经 (2)

 • 3 Rgyas bzang Tibetan Village: Traditional Tibetan Dancing (Part 1) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་སྐོར་བྲོ།

吉宗村藏族 藏族传统舞蹈 (1)

 • 4 Rgyas bzang Tibetan Village: Traditional Tibetan Dancing (Part 2) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་སྐོར་བྲོ།

吉宗村藏族 藏族传统舞蹈 (2)

 • 5 Rgyas bzang Tibetan Village: Traditional Tibetan Dancing (Part 3) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་སྐོར་བྲོ། 吉宗村藏族 藏族传统舞蹈 (3)

 • 6 Rgyas bzang Tibetan Village: Traditional Tibetan Dancing (Part 4) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་སྐོར་བྲོ། 吉宗村藏族 藏族传统舞蹈 (4)

 • 7 Rgyas bzang Tibetan Village: Traditional Tibetan Dancing (Part 5) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་སྐོར་བྲོ། 吉宗村藏族 藏族传统舞蹈 (5)

 • 8 Rgyas bzang Tibetan Village: Dran glu (Songs Missing Home) Part 1 རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་ཕ་ཡུལ་དྲན་གླུ། 吉宗村藏族 思乡歌

 • 9 Rgyas bzang Tibetan Village: Dran glu (Songs Missing Home) Part 2 རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་ཕ་ཡུལ་དྲན་གླུ། 吉宗村藏族 思乡歌

 • 10 Rgyas bzang Tibetan Village: Dran glu (Songs Missing Home) Part 3 རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་ཕ་ཡུལ་དྲན་གླུ། 吉宗村藏族 思乡歌

 • 11 Rgyas bzang Tibetan Village: Wedding Speech in 2008 (Part 1) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་གཉེན་བཤད། 吉宗村藏族 献哈达仪式

 • 12 Rgyas bzang Tibetan Village: Wedding Speech in 2008 (Part 2) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་གཉེན་བཤད། 吉宗村藏族 献哈达仪式

 • 13 Rgyas bzang Tibetan Village: Wedding Speech in 2008 (Part 3) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་གཉེན་བཤད། 吉宗村藏族 献哈达仪式

 • 14 Rgyas bzang Tibetan Village: Wedding Speech in 2008 (Part 4) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་གཉེན་བཤད། 吉宗村藏族 献哈达仪式

 • 15 Rgyas bzang Tibetan Village: Wedding Speech in 2008 (Part 5) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་གཉེན་བཤད། 吉宗村藏族 献哈达仪式

 • 16 Rgyas bzang Tibetan Village Wedding Speech (Part1) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་གཉེན་བཤད། 吉宗村藏族 献哈达仪式

 • 17 Rgyas bzang Tibetan Village Wedding Speech (Part2) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་གཉེན་བཤད། 吉宗村藏族 献哈达仪式

 • 18 Rgyas bzang Tibetan Village Wedding Speech (Part3) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་གཉེན་བཤད། 吉宗村藏族 献哈达仪式

 • 19 Rgyas bzang Tibetan Village: Introduction and Bugong sang yangtan (Part 1) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ། རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་དང་ པུ་གོང་བཟང་དབྱངས་བརྟན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། 吉宗藏族村 自我介绍和蒲宫桑央丹的故事

 • 20 Rgyas bzang Tibetan Village: Bugong sang yangtan (Part 2) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ། རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་དང་ པུ་གོང་བཟང་དབྱངས་བརྟན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། 吉宗藏族村 蒲宫桑央丹的故事

 • 21 Rgyas bzang Tibetan Village: Introduction and Bugong sang yangtan (Part 3) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ། རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་དང་ པུ་གོང་བཟང་དབྱངས་བརྟན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། 吉宗藏族村 自我介绍和蒲宫桑央丹的故事

 • 22 Rgyas bzang Tibetan Village: Three Brothers (A Story) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ། སྤུན་གསུམ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། 吉宗藏族村 三兄弟的故事

 • 23 Rgyas bzang Tibetan Village: The Origin of Barley (A Story) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ། ནས་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད། 吉宗藏族村 青稞来源的故事

 • 24 Rgyas bzang Tibetan Village: Tshon dpona nor bu bzang po (A Story) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ། ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོའི་གཏམ་རྒྱུད། 吉宗藏族村 聪班罗布绒布的故事

 • 25 Rgyas bzang Tibetan Village: Uncle Dunba Tricks the Landlord རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ། ཨ་ཁུ་སྟོན་པའི་གཏམ་རྒྱུད། 吉宗藏族村 凳巴的故事

 • 26 Rgyas bzang Tibetan Village: Wedding Songs (Part 1) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་གཉེན་གླུ། 吉宗村藏族婚礼歌 (1)

 • 27 Rgyas bzang Tibetan Village: Wedding Songs (Part 2) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའིགཉེན་གླུ། 吉宗村藏族婚礼歌(2)

 • 28 Rgyas bzang Tibetan Village: Wedding Songs (Part 3) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་གཉེན་གླུ། 吉宗村婚礼歌(3)

 • 29 Rgyas bzang Tibetan Village: An Offering Song and a Story (Part 4) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་བསྟོད་གླུ་དང་དམངས་སྒྲུང་། 吉宗村藏族颂歌和故事(4)

 • 30 Rgyas bzang Tibetan Village: A Story and an Offering Song (Part 5) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་བསྟོད་གླུ་དང་དམངས་སྒྲུང་། 吉宗村藏族颂歌和故事 (5)

 • 31 Rgyas bzang Tibetan Village: Two Offering Songs (Part 6) རྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་བསྟོད་གླུ། 吉宗村藏族颂歌
 • A Mushroom-Gathering Song
 • Photographs in Winter 2010