Song Seventeen: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།

xxx17a.jpg

xxx17b.jpg
xxx17c.jpg
xxx17d.jpg
xxx17last.jpg

Song Seventeen

The blue sky is high and the clouds are low

The little dragon is happy between high and low

Pray for its eternal happiness

The brown yak tent is high, the white mat is low,

Those assembled between the two are happy

Pray for their eternal happiness.

Song Seventeen: Song Text as Performed

ཨོ་ཡེ་་་ཡ་རེ་ལེན་དགོ་ཨོ་ཞང་ཨ་ཡང་འགྱོགས་བ་ཡེ་ཡེ་ཨོ་ཨ་ཞང་ལོ་ལོ་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་དགོ།

ཨོ་དགུང་སྔོན་པོ་མཐོ་ར་ཡེ་་་སྤྲིན་དཀར་དམའ་ཨ་དགོ།

ཨོ་འདིའི་མཐོ་དམའ་བར་ནས་ཡེ་ཨོ་ཨ་ཞང་ལོ་ལོ་བོ་འདི་འབྲུག་ཆུང་ཡེ་ཡེ་སྐྱིད།

ཨོ་འདི་ཡང་ཡང་སྐྱིད་གི་ཡེ་སྨོན་ལམ་འདེབས་གོ།

ཨོ་འདི་ཡང་ཡང་སྐྱིད་གི་ཡེ་་་ཨོ་ཨ་ཞང་ལོ་ལོ་ངས་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཡེ་ཡ།

ཨོ་ཡེ་་་ཡ་རེ་ལེན་གོ་ཨོ་ཞང་ཨ་ཡང་འགྱོགས་བ་ཡེ་་་ཨོ་ཨ་ཞང་ལོ་ལོ་ངས་གླུ་གཟིག་ལེན་རེ།

ཨོ་སྦྲ་མཐིང་སྨུག་མཐོ་ར་ཡེ་་་གདན་དཀར་དམའ་དགོ།

ཨོ་འདིའི་མཐོ་དམའ་བར་ནས་ཡེ་་་ཨོ་ཨ་ཞང་ལོ་ལོ་འདི་ཁྲོམ་པ་ཡེ་་་སྐྱིད།

ཨོ་འདི་ཡང་ཡང་སྐྱིད་གི་ཡེ་་་སྨོན་ལམ་འདེབས་དགོ།

ཨོ་འདི་ཡང་ཡང་སྐྱིད་གི་ཡེ་་་ཨོ་ཞང་ལོ་ལོ་ངས་སྨོན་ལམ་འདེབས་རེ།

o ye ya re len dgo o zhang a yang 'gyogs ba ye ye o a zhang lo lo ngas glu gzig len dgo

o dgung sngon po mtho ra ye sprin dkar dma' a dgo

o 'di'i mtho dma' bar nas ye o a zhang lo lo bo 'di 'brug chung ye ye skyid

o 'di yang yang skyid gi ye smon lam 'debs go

o 'di yang yang skyid gi ye o a zhang lo lo ngas smon lam 'debs ye ya

o ye ya re len go o zhang a yang 'gyogs ba ye o a zhang lo lo ngas glu gzig len re

o sbra mthing smug mtho ra ye gdan dkar dma' dgo

o 'di'i mtho dma' bar nas ye o a zhang lo lo 'di khrom pa ye skyid

o 'di yang yang skyid gi ye smon lam 'debs dgo

o 'di yang yang skyid gi ye o zhang lo lo ngas smon lam 'debs re

Song Seventeen: Literary Poetic Text

དགུང་སྔོན་པོ་མཐོ་ར་སྤྲིན་དཀར་དམའ།།

འདིའི་མཐོ་དམའ་བར་ནས་འབྲུག་ཆུང་སྐྱིད།།

འདི་ཡང་ཡང་སྐྱིད་པའི་སྨོན་ལམ་འདེབས།།

སྦྲ་མཐིང་སྨུག་མཐོ་ར་གདན་དཀར་དམའ།།

འདིའི་མཐོ་དམའ་བར་ནས་ཁྲོམ་པ་སྐྱིད།།

འདི་ཡང་ཡང་སྐྱིད་པའི་སྨོན་ལམ་འདེབས།།

dgung sngon po mtho ra sprin dkar dma'

'di'i mtho dma' bar nas 'brug chung skyid

'di yang yang skyid pa'i smon lam 'debs

sbra mthing smug mtho ra gdan dkar dma'

'di'i mtho dma' bar nas khrom pa skyid

'di yang yang skyid pa'i smon lam 'debs