Song Nineteen: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།

xxx19.jpg

Song Nineteen

The dragon roars in the sky

Giving precious cool rain

Lightning is the objective

I the singer came to this row of seating

With countless songs

Singing glu shags is my objective

Song Nineteen: Song Text as Performed

ཨོ་ཡེ་་་ཡ་རེ་ལེན་ཡ་རྩེད་ལ་ཁྲོམ་པ།

ཨོ་ཞང་ཨ་ཡང་ཟེར་ར་གླུ་གཟིག་ལེན་ཡ་རྩེད་ལ་ཁྲོམ་པ།

ཨོ་འབྲུག་ཕོ་ཁྱུང་དགུང་ནས་གྲགས་ངེ་ཡོད་ཡ་རྩེད་ལ་ཁྲོམ་པ།

ཨོ་ཆར་བསིལ་མའི་དངོས་གྲུབ་གནང་གི་ཡོད་ཡ་རྩེད་ལ་ཁྲོམ་པ།

ཨོ་དེའི་ཞོར་ར་ཐོག་ཅིག་འཕེན་ན་འདོད་ཡ་རྩེད་ལ་ཁྲོམ་པ།

ཨོ་ཡེ་་་ཡ་རེ་ལེན་ཡ་རྩེད་ལ་ཁྲོམ་པ།

ཨོ་ང་གླུ་བ་གྲལ་ཡ་ཐོན་ནས་ཡོད་ཡ་རྩེད་ལ་ཁྲོམ་པ།

གླུ་ཁ་མཚར་ཁ་རྒྱངས་བརྩེགས་ནས་ཡོད་ཡ་རྩེད་ལ་ཁྲོམ་པ།

ཨོ་དེའི་ཞོར་ར་ཤགས་གཟིག་བླངས་ན་འདོད་ཡ་རྩེད་ལ་ཁྲོམ་པ།

o ye ya re len ya rtsed la khrom pa

o zhang a yang zer ra glu gzig len ya rtsed la khrom pa

o 'brug pho khyung dgung nas grags nge yod ya rtsed la khrom pa

o char bsil ma'i dngos grub gnang gi yod ya rtsed la khrom pa

o de'i zhor ra thog cig 'phen na 'dod ya rtsed la khrom pa

o ye ya re len ya rtsed la khrom pa

o nga glu ba gral ya thon nas yod ya rtsed la khrom pa

glu kha mtshar kha rgyangs brtsegs nas yod ya rtsed la khrom pa

o de'i zhor ra shags gzig blangs na 'dod ya rtsed la khrom pa

Song Nineteen: Literary Poetic Text

འབྲུག་ཕོ་ཁྱུང་དགུང་ན་གྲགས་ཀྱིན་ཡོད།།

ཆར་བསིལ་མའི་དངོས་གྲུབ་གནང་བཞིན་ཡོད།།

དེའི་ཞོར་ལ་ཐོག་ཅིག་འཕེན་ན་འདོད།།

ང་གླུ་བ་གྲལ་ལ་ཐོན་ནས་ཡོད།།

གླུ་ཁ་མཚར་ཁ་གྲངས་བརྩེགས་ནས་ཡོད།།

དེའི་ཞོར་ལ་ཤགས་ཤིག་བླངས་ན་འདོད།།

'brug pho khyung dgung na grags kyin yod

char bsil ma'i dngos grub gnang bzhin yod

de'i zhor la thog cig 'phen na 'dod

nga glu ba gral la thon nas yod

glu kha mtshar kha grangs brtsegs nas yod

de'i zhor la shags shig blangs na 'dod