Song Twenty-three: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།

xxx23a.jpg

xxx23b.jpg
xxx23c.jpg

Song Twenty-three

You should be very careful

You should take care of the chicken egg

It was laid this morning

You should be very careful

You should take care of your single song

You learned this morning

Song Twenty-three: Song Text as Performed

ཨོ་ཡེ་ཡེ་ཡ་རེ་ལེན་གོ་ལིང་ལིང་གི་ལིང་།

ཨོ་ཞང་ཨ་ཡང་འགྱོགས་བ་གླུ་གཟིག་ལེན་གོ་གོ་ལིང་ལིང་གི་ལིང་ཡ་རེ་ལེན།

ཨོ་ཁྱོས་སེམས་ཆུང་གཅིག་ལ་སེམས་ཆུང་བྱོས་གོ་གོ་ལིང་ལིང་གི་ལིང་ཡ་རེ་ལེན།

ཁྱོས་བྱ་བོའི་སྒོ་ང་སེམས་ཆུང་བྱོས་གོ་གོ་ལིང་ལིང་གི་ལིང་ཡ་རེ་ལེན།

དེ་ད་ནངས་སོ་མ་བཏང་ནི་རེད་གོ་གོ་ལིང་ལིང་གི་ལིང་ཡ་རེ་ལེན།

ཨོ་ཡེ་་་གོ་ལིང་ལིང་གི་ལིང་ཡ་རེ་ལེན།

ཁྱོས་སེམས་ཆུང་གཅིག་ལ་སེམས་བྱོས་གོ་གོ་ལིང་ལིང་གི་ལིང་ཡ་རེ་ལེན།

ཁྱོའི་གླུ་ཤགས་ཁེར་མོ་སེམས་ཆུང་བྱོས་གོ་གོ་ལིང་ལིང་གི་ལིང་ཡ་རེ་ལེན།

དེ་ད་ནངས་སོ་མ་རྩབ་ནི་ཡིན་མོ་གོ་ལིང་ལིང་གི་ལིང་ཡ་རེ་ལེན།

o ye ye ya re len go ling ling gi ling

o zhang a yang 'gyogs ba glu gzig len go go ling ling gi ling ya re len

o khyos sems chung gcig la sems chung byos go go ling ling gi ling ya re len

khyos bya bo'i sgo nga sems chung byos go go ling ling gi ling ya re len

de da nangs so ma btang ni red go go ling ling gi ling ya re len

o ye go ling ling gi ling ya re len

khyos sems chung gcig la sems byos go go ling ling gi ling ya re len

khyo'i glu shags kher mo sems chung byos go go ling ling gi ling ya re len

de da nangs so ma rtsab ni yin mo go ling ling gi ling ya re len

Song Twenty-three: Literary Poetic Text

ཁྱོས་སེམས་ཆུང་གཅིག་ལ་སེམས་ཆུང་བྱོས།།

ཁྱོས་བྱ་བོའི་སྒོང་བ་སེམས་ཆུང་བྱོས།།

དེ་ད་ནངས་སོ་མ་བཏང་ནི་རེད།།

ཁྱོས་སེམས་ཆུང་གཅིག་ལ་སེམས་བྱོས།།

ཁྱོའི་གླུ་ཤགས་གཅིག་པོར་སེམས་ཆུང་བྱོས།།

དེ་ད་ནངས་སོ་མ་བསླབས་ནི་རེད།།

khyos sems chung gcig la sems chung byos

khyos bya bo'i sgong ba sems chung byos

de da nangs so ma btang ni red

khyos sems chung gcig la sems byos

khyo'i glu shags gcig por sems chung byos

de da nangs so ma bslabs ni red