Song Six Reunion: Performed by Sangs rgyas bkra shis སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།
xxx6.jpg
xxx6b.jpg

Song Six: Reunion

Long, long ago

Look up, on the white grassland

I lost my light-gray gyi ling steed

I found it this year

Someone changed the reins

I don't care about changing the reins

It's fine as long as the horse's legs aren't hurt

Long, long ago

In the community of friends in the lower place

I lost my young lover

I found her this year

Someone pulled down her pants

I don't care about that

As long as she wasn't hurt

Song Six: Song Text as Performed

ཨ་ལ་་་ལ་བསོ་ཨ་ལ་དགོ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་དགོ།

ངའི་རོགས་འདང་ཆེན་བསོ་ལོ་ལོ་ལོ་རེ་དགོ།

ཡེ་གནའ་དེང་མའི་བསོ་དེང་མ་གཟིག་ལ་དགོ།

ད་ཡར་བལྟས་ཀི་བསོ་སྤང་དཀར་ཀླད་ནས་དགོ།

ཡེ་ངའི་གྱི་ལིང་བསོ་གྱོ་རྒྱ་བོར་སོང་ང་།

ཡེ་ལོ་དོ་ཚིགས་བསོ་ཕྱིར་ར་རྙེད་དང་ང་།

ད་མགོ་སྲབ་ཐུར་བསོ་ཅིག་གིས་བསོར་དང་གཟིག

ཡེ་མགོ་སྲབ་ཐུར་བསོ་ཅིག་གི་བསོར་ན་བསོར།

ད་རྐང་སུག་བཞི་བསོ་འཚམས་ནོ་དེ་ཤོད་དྲ།

ཨ་ལ་རོགས་ཡེ་་་ཡ་ལ་ཡ་ལ་དགོ།

ཡེ་རོགས་ལ་གི་བསོ་དགའ་ལོ་ལོ་ལོ་དགོ།

ཨ་ལ་ཡེ་གནའ་དེང་མའི་བསོ་དེང་མ་གཟིག་ལ་དགོ།

ད་མར་བལྟས་ཀི་བསོ་ན་ཟླའི་གྲོང་ནས་དགོ།

ཡེ་ངའི་ཆུང་གཅིག་བསོ་རོགས་ལོ་བོར་སོང་ང་།

ཨ་ལ་ཡེ་ལོ་དོ་ཚིགས་བསོ་ཕྱིར་ར་རྙེད་དང་གཟིག

ཡེ་རྐང་བུག་འབུས་བསོ་ཅིག་གིས་ཧུད་དང་གཟིག།

ཨ་ལ་ཡེ་རྐང་བུག་འབུས་བསོ་ཅིག་གིས་ཧུད་ན་ཧུད།

ཡེ་ལུས་འབྱུང་བཞི་བསོ་འཚམས་ནོ་དེ་ཤོད་དྲ།

a la la bso a la dgo ya la ya la dgo

nga'i rogs 'dang chen bso lo lo lo re dgo

ye gna' deng ma'i bso deng ma gzig la dgo

da yar bltas ki bso spang dkar klad nas dgo

ye nga'i gyi ling bso gyo rgya bor song nga

ye lo do tshigs bso phyir ra rnyed dang nga

da mgo srab thur bso cig gis bsor dang gzig

ye mgo srab thur bso cig gi bsor na bsor

da rkang sug bzhi bso 'tshams no de shod dra

a la rogs ye ya la ya la dgo

ye rogs la gi bso dga' lo lo lo dgo

a la ye gna' deng ma'i bso deng ma gzig la dgo

da mar bltas ki bso na zla'i grong nas dgo

ye nga'i chung gcig bso rogs lo bor song nga

a la ye lo do tshigs bso phyir ra rnyed dang gzig

ye rkang bug 'bus bso cig gis hud dang gzig

a la ye rkang bug 'bus bso cig gis hud na hud

ye lus 'byung bzhi bso 'tshams no de shod dra

Song Six: Literary Poetic Text

གནའ་དེང་མའི་དེང་མ་ཞིག་ལ།།

ཡར་བལྟས་ཀྱི་སྤང་དཀར་ཀླད་ནས།།

ངའི་གྱི་ལིང་གྱོ་རྒྱ་བོར་སོང་།།

ལོ་དོ་ཚིགས་ཕྱིར་ལ་རྙེད་དང་།།

མགོ་སྲབ་ཐུར་ཅིག་གིས་བསོར་གཟིག།

མགོ་སྲབ་ཐུར་ཅིག་གིས་བསོར་ནའང།།

རྐང་སུག་བཞི་འཚམས་ནི་དེ་ཤོད།།

གནའ་དེང་མའི་དེང་མ་ཞིག་ལ།།

མར་བལྟས་ཀྱི་ན་ཟླའི་གྲོང་ནས།།

ངའི་ཆུང་གཅིག་རོགས་ལོ་བོར་སོང་།།

ལོ་དོ་ཚིགས་ཕྱིར་ལ་ཐུག་དང་།།

རྐང་དོར་མ་ཅིག་གིས་ཕུད་གཟིག།

རྐང་དོར་མ་ཅིག་གིས་ཕུད་ནའང་།།

ལུས་འབྱུང་བཞི་འཚམས་ནོ་དེ་ཤོད།།

gna' deng ma'i deng ma zhig la

yar bltas kyi spang dkar klad nas

nga'i gyi ling gyo rgya bor song

lo do tshigs phyir la rnyed dang

mgo srab thur cig gis bsor gzig

mgo srab thur cig gis bsor na'ang

rkang sug bzhi 'tshams ni de shod

gna' deng ma'i deng ma zhig la

mar bltas kyi na zla'i grong nas

nga'i chung gcig rogs lo bor song

lo do tshigs phyir la thug dang

rkang dor ma cig gis phud gzig

rkang dor ma cig gis phud na'ang

lus 'byung bzhi 'tshams no de shod